ยินดีต้อนรับค่ะ

เอามาฝากไว้ให้ข้อคิดดีมาก น ก ที่ไม่มีขน ค น ที่ไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นสู่ที่สู งไม่ได้

ซึ่งท่ า นพุทธทาสภิกขุ ไ ด้ เ ล่ าว่า… มีเรื่อง ๆ หนึ่ง ที่ค …

1234...56Page 3 of 56
error: Content is protected !!