Home โพสต์ธรรมะ

โพสต์ธรรมะ

ร่ ว มบุ ญกว่า 100 คัน ผ้าป่าร ถสิบล้ อ ขนหินดิ นทร า ยถวายวัด ช่วยเหลือวัดห ลั งไฟไหม้เ สี ยหาย

ร่ ว มบุญกว่า 100 คัน ผ้าป่ารถสิบล้อ ขนหินดินทรายถวายวัด ช่ว …

ยินดีต้อนรับค่ะ
error: Content is protected !!