Home โพสต์สาระความรู้ เปิ ดคำทำนา ย 6 ร า ศี มี โอกาสได้ต ก หลุ มนำโ ช ค ว า ส นาพุ่ งตามกั น ช้ า งที่ไหนฉุดก็หยุดเ อ าไ ม่อ ยู่

เปิ ดคำทำนา ย 6 ร า ศี มี โอกาสได้ต ก หลุ มนำโ ช ค ว า ส นาพุ่ งตามกั น ช้ า งที่ไหนฉุดก็หยุดเ อ าไ ม่อ ยู่

แ น ะ นำ6 ร าศีมีโอกา ส ไ ด้ตกหลุม นำโ ช ค ว า สนาพุ่ ง ตามกัน ช้ า งฉุดก็หยุดเอ าไ ม่ อ ยู่

แนะนำคำทำน า ย 6 ดว งคนรว ยเข้าขั้ น ไ ด้ ต กหลุมนำโ ช ค ทำเอาว า ส นาพุ่ ง ตาม ๆ กัน เ อ าช้างฉุด ก็หยุดไ ม่ อยู่ แ ถ มมีแววเป็นเศรษฐี อีกต่างหากทั้งนี้ จ ะ ต ร งกับราศีไหนบ้ า ง นั้ น ต ามมาดูพร้อมกันเ ล ย

ค น เกิดราศีเมษ

ช่ ว งที่ผ่านมา คุณได้เจอ กับดาวมฤตยูโคจรทั บด ว งคุณถึง 5ปี ในช่วง 5ปีนั้น มีทั้งเรื่องดี และ เรื่องร้ ายป ะ ป นกันอยู่ ดว งคุณขึ้นอยู่ กับด ว งเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หากประเทศไทยเป็นอย่า ง ไ ร ก็จะ ส่ ง ผ ลก ร ะ ท บให้ ชาวราศีเมษนั้ น เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกัน จังหวะที่ 2 ของด ว งเรื่องการเงิน ในช่วงเดือนพฤษภานี้ สภาพการเงิน มีสภาพคล่องถ้าขยัน ก็จะไม่เป็นไม่มีปั ญ ห า ก า รเงินไหลมาเ ท ม า ค น รั ก จะนำพาโชคลาภ เข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหญ่ รอคุณอยู่ใน ปี หน้าแน่น อ น

สิ่ ง ที่ชาวราศีเมษ ส อ นราศีอื่นได้คื อ ความมุ่งมั่ น ไ ม่ ท้ อถอย แ ต่ สิ่งที่เขาควรจะ เรียนรู้จากราศีอื่นคื อ พ ลั งอำนาจที่ส ย บ ผู้คนนั้น คื อ ความรัก และความเมตต า ห าใช่ความรุ นแร งและ ป่ าเถื่อ นไม่ อ่า นแล้วตรง เ ห็ นว่าดีให้ แ ช ร์เ ก็ บไว้ ข อให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววัน สา ธุ ๆ เถิด

ค น ราศีมีน

ใ น ช่วงที่ผ่านมานี้นั้น ได้พบกับจุดต กต่ำของชีวิตมาแล้ว เมื่อปีที่แล้ว ทำให้หลาย อย่างเป็นเหมือนโ ซ่ ต ร ว น เ หมือนเป็น เวรกรร มต่อๆกันมา ดว งของคุณ ในช่วงเดือนหน้า ในเรื่องของการทำงานนั้ น ค ว รจะมีจุด ผิ ดพลาดเล็กน้อย ทำให้มีปัญห า กับเจ้านายบ้าง ขอให้คุณทำงานตามนโยบายตามกฎกติกาที่ดี แล้วชีวิตจะ ไม่มีปัญห า อ ะ ไ ร ส่วนในเรื่องของ การเงินนั้น ในเดือนหน้าการเงิน จะเริ่มหมุนคล่องขึ้น อยู่ในช่วงดวงขึ้น ถ้าหากซื้อทรัพย์สิน พวกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จะทำให้คุณ เจริญงอกงาม ม า กขึ้ น

โ ด ยทั่วไปจะมีนิสัยใจ คอ แ ป ล ก ไ ปกว่าชาวราศีอื่นไม่น้อยเลย รักความสวยงาม รักความเรียบร้อย เป็นระเบียบ คุยเก่งช่างฝัน ช่างจินตนาการ มีความโรแมนติก อยู่ในตัวสูง เขาจะพูดคุยถึงเรื่องนั้ น เ รื่ องนี้ได้เรื่อยๆ เขาเป็นคนที่วาดฝั น แ ต่ สิ่งดีๆสิ่งสวยงาม โดยพยายามที่จะซ่ อ น หรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจ เขาเอาไว้ ชาวราศีมีนจะ ไม่ชอบให้ใครมาพูดจา ตำ ห นิ อะ ไร แ ม้ แต่เล็กน้อยก็ตาม เป็นคนมีอารมณ์ศิลปิน หวั่นไหวง่าย ชอบคิดมาก อ่า นแล้วตรงเห็น ว่ าดี ให้แ ช ร์เ ก็ บไว้ ข อให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววันส า ธุ เถิด

ค น ราศีกรกรฎ

ช่ ว งปีที่ผ่านมานั้ น ก า รงาน ข อ งคุณดูติดขัดบ้าง เ พื่ อนร่วมงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญ สักเท่าไ ห ร่ เ ป็นเพราะบุญเก่า ที่คุณทำไว้ ไม่ค่อยหนุนนำ เราจะผ่าน ช่วงเดือนนี้ไ ม่ ไ ด้ วาสนา จะเริ่มนำพาคุณรัก จะให้โ ช ค ก า รเงินจะดีขึ้น เรื่อยๆแบบไม่ทันได้คิ ด

ป ก ติเป็นบุคคลที่ เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้ น นั กมองดูไปเรื่อยๆ สบายๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ า ย กับใครเท่าไหร่นัก แต่เขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆ ไ ม่ ชอบความเป็นระเบียบ และ เ ต็ มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็น คนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้ว สบายใจ มีน้ำใจ และ จริงใจ จึงเป็นที่รัก ของใครต่อใคร อ่า น แล้วตรงเห็นว่าดี ใ ห้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววัน สาธุ เถิด

ค น ราศีพิจิก

ใ น ช่วงเวลา ส อ งสามปีที่ผ่านม า เป็นช่วงข่มขื่ นของชีวิตมี ความท้อแท้ ฐานเงินย่อมแ ย่ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ หลังจากผ่านช่วงเดือนเมษา เป็นต้นไปแล้ว จากนี้ไปดาวเสาร์โคจรพื้นดว ง ช ะต า จะมาหนักอีกที ในช่วงรอบ 3ปี สำหรับการเงิน ในช่วงเดือนหน้า เป็นจังหวะแรกที่คุณ จะมีความโชคดี เป็นราศีแห่งปี เลยก็ว่าได้ และเมื่ออายุประมาณ 40ปีจะพ้นเคราะห์ โ ช คลาภนำมา

เ ป็ นคนที่ได้ชื่อว่ า เป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดี และ แ ย่มากๆ ภายในคนๆ เดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็น คนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โ ก ร ธ และ หงุดหงิดง่าย ชาวพิจิกเป็นคน มีความมั่นใจ ในตนเองสูงมาก ไ ม่ ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเอง เป็นที่ตั้ง อ่า น แล้วตรงเห็นว่าดีให้ แ ช ร์เ ก็ บไว้ ขอให้คำทำน า ยเห็นผลในเร็ววัน สา ธุเถิด

ค น ราศีกันย์

เ มื่ อประมาณ 1-3ปีที่แ ล้ ว คุณได้เจอกับเรื่องเล วร้ า ย เ ป็ นจำนวนม า ก ก ร รมเจอแต่ความลำบ า ก นำซ้ำยังโ ด นโ ก ง หลังจากที่ชีวิต เจอมรสุมชีวิตผ่านพ้นมาได้ จากนี้ไปอีกนับตั้งแต่เดือนเมษา ก ร รมจะเริ่มหมดไป อะไรอย่างเริ่ม มีความหวัง การงานการเงินคล่องขึ้น จะได้รับความโชคดี ความอนุเคราะห์จาก ผู้ ใหญ่

เ ป็ นคนชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆ และ คนรักในทุกๆเรื่อง ที่เขาจะช่วยได้ เ ข าเป็นคนที่ มีความขยันมุมานะ และ มักจะทำอะไรที่ดีๆ และ เป็นประโ ย ชน์มาให้เพื่อนๆ และ คนรอบข้างเสมอ ชาวกันย์เป็น คนใจเย็น และ มีความอ่อนโยน บางครั้งก็ดูจะเป็น คนขีอายไปบ้าง ข้อเ สี ยคื อ ชาวราศีกันย์ค่อนข้ า ง ที่จะเป็นคน อ่อนไหวง่าย และ ถึงกับอ่อนแอ ในบางเรื่อง บ า งครั้งก็แสดงออกว่า มีความมั่ น ใ จ อ่า นแล้วตรง เห็นว่าดีให้แช ร์เ ก็ บไว้ ข อ ให้คำทำน า ย เห็นผล ในเร็ววันสาธุ เถิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *