Home Uncategorized เยียวย านักเรียน 2000 บ. เปิดตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปฯ

เยียวย านักเรียน 2000 บ. เปิดตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปฯ

เยียวย านักเรียน 2000 บ. เปิดตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปฯ

สช.เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เยียวย านักเรียน รับเงินช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคนละ 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นจากกรณีที่ ครม.เห็นชอบ ช่วยค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 คนละ 2,000 บาท

ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน นักศึกษารับส่วนลดร่วมจ่าย สูงสุดร้อยละ 50 นั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางด้าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยเพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว

ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น สช. On mobile

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store นักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

หรือผ่านทางเว็บไซต์ คลิก https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร จำนวนประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบ าดของ CV 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ 1 โดยลดภาsะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ช่วงวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ระบุ หากสำนักงานงบประมาณ จัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ ศธ.แล้ว จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไป คาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิน และทำการโอนเงินเยียวย า 2,000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป

ที่มา Amarintv

Facebook Comments