Home Uncategorized พม.เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

พม.เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

พม.เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ในการช่วยอำนวยความสะดวกประชระชาชนในการการขอรับความช่วยเหลือจาก ผ ลกระท บ CV 19 ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่ น ค ง ของมนุ ษย์ เปิดโอกาสให้ประชาชน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอไม่มีงานทำมีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง

1 เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

2 ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสี ยชีวิต ทอดทิ้ง ส า บ สู ญ หรือต้องโ ท ษจำคุ ก เ จ็ บป่ ว ย เ รื้อรัง หรือพิก ารไม่สามารถประกอบอาชีพได้

3 ประสบปัญหายากลำบาก ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้

4 คนไร้ที่พึ่ง

จำนว นเงินช่วยเหลือ

ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ ข อรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) โดยยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

 

1 ส แกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

2 กรอกข้อมู ลให้ครบถ้วน

3 ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ห รือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

4 ตรวจสอบความถูกต้อง และ”กดบันทึกข้อมูล”

ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์

ขั้นตอนภายหลังจากการยื่นเรื่อง

1 เจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

2 เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ

3 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

4 หากพิจารณาแล้วว่าเข้าเงื่อนไข จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงคราะห์ โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ที่มา tnn thailand

 

Facebook Comments