Home Uncategorized เติ มเงินผู้สูงอายุคนละ 10 เดือน รอรับได้เลย 4.7 ล้านราย

เติ มเงินผู้สูงอายุคนละ 10 เดือน รอรับได้เลย 4.7 ล้านราย

24

เติ มเงินผู้สูงอายุคนละ 10 เดือน รอรับได้เลย 4.7 ล้านราย

จากที่เพ จสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ซึ่งล่าสุด ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านคน การให้เงินจะย้อนหลังตั้งแต่เดือน มิ.ย. 63 – ก.ย. 63 และตั้งแต่ ต.ค.63 – ก.ย. 64 ได้เดือนเว้นเดือน รวมอีก 6 เดือน รวมเป็น 10 เดือน

เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเร็วๆนี้ ซึ่งก็จะได้คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ก็จะได้ 100 บาท แต่หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ก็จะได้เดือนละ 50 บาท

คืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายซ้ำซ้อน

กรณีดังกล่าว เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินไปแล้วจะทำอย่างไร ได้มีการถามไปยังกฤษฎีกา ได้ตอบกลับมาแล้วว่า ให้สามารถดำเนินการได้ ถ้าผู้สูงอายุท่านใดจ่ายเงินกลับคืนมา ให้จ่ายกลับไปยังผู้สูงอายุ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง จ่ายเงินคืนไปให้ผู้สูงอายุ

สำหรับการดำเนินการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอนาคต ได้มีการตั้งอนุกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน 1 เดือน ตามที่กฤษฎีกาแนะนำมาเบื้องต้น จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนมีอยู่ 15,000 ราย

ขยายโครงการชำระหนี้ให้กับผู้สูงอายุ ที่เป็นหนี้กองทุนผู้สูงอายุ และจะครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยต่ออายุพักชำระหนี้ผู้สูงอายุไปอีกหกเดือน จนถึงเดือนมีนาคมปี 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุระยะยาวตั้งแต่ปี 2566-2580 ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้

1 เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ

2 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3 ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

4 เพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย

นายจุรินทร์ กล่าวว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุทุกคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน ขอความกรุณาให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่เข้าไปขอรับบริการเป็นกรณีพิเศษด้วย

ที่มาเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments