Home Uncategorized เช็กได้เลย คาดวันโอนเงิน2000 ล ดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

เช็กได้เลย คาดวันโอนเงิน2000 ล ดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

เช็กได้เลย คาดวันโอนเงิน2000 ล ดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

โดยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาฯ กำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด ก่อนจะจ่ายเงินผ่านทางสถานศึกษา หรือว่า โรงเรียนที่เด็ กๆ เรียนอยู่ ได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.

ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน และ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 เงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท คาดว่าจะโอนให้วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เมื่อ 4 ส.ค.64 ที่ผ่านมานางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ CV 19

ของ ศธ. ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

โดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสดนั้น ขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่ต้นสังกัด คือ ศธ.ภายในวันที่ 13 สิงหาคมนี้

จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาภายในวันที่ 30 สิงหาคม ดังนั้นในวันที่ 31 สิงหาคม เงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทจะส่งถึงนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทันที

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของ ศธ.มีประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งมีวงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ศธ.ดำเนินการในโครงการดังกล่าวก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในสภาวะวิกฤต CV 19 โดยเงินเยียวยาดังกล่าวหากนักเรียนกลุ่มใดที่เรียนในรูปแบบ Online สามารถนำเงินจำนวนนี้มาช่วยค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเตอร์เน็ตได้

ขณะที่กลุ่มนักเรียนที่เรียนในรูปแบบ Onsite สามารถนำเงินมาใช้จ่ายช่วยค่าดำรงชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกัน ส่วนการฉี ด วั ค ซี นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในขณะนี้นั้นครูที่ส่งรายชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉี ด วั ค ซี นได้ครบแล้ว 100%

ดังนั้นจึงรอจังหวัดจัดสรรวัคซีน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นลำดับแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ที่มาข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments