Home Uncategorized เช็กด่วน รอรับได้เลยเงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม นี้

เช็กด่วน รอรับได้เลยเงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม นี้

เช็กด่วน รอรับได้เลยเงินเข้า 3 กลุ่ม เดือนสิงหาคม นี้

เดือนสิงหาคม 2564 นี้มีเงินเข้า 3 กลุ่มคือกลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิก าร-เงินอุดหนุนเด็กในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

โดยกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1 เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บๅท ตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บๅท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บๅท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บๅท

อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บๅท

2 เบี้ยผู้พิก าร 800 – 1,000 บๅท ตามเกณฑ์อายุ

3 เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ดถึงอายุ 6 ข ว บในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บๅทต่อเด็ ก 1 คน

เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบๅท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเอง

ที่ csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็ กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล

ที่มา news.ch7.com

Facebook Comments