Home Uncategorized เคาะ จ่ายให้ลูกจ้างนายจ้าง 3 จังหวัดรับเงิน9สิงหา

เคาะ จ่ายให้ลูกจ้างนายจ้าง 3 จังหวัดรับเงิน9สิงหา

เคาะ จ่ายให้ลูกจ้างนายจ้าง 3 จังหวัดรับเงิน9สิงหา

เมื่อวันที่31 ก.ค. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยๅกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโ ค วิ ด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบขยๅยพื้นที่เยียวยๅ

ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโ ค วิ ด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยๅ ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร

กิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาขายส่งและการขายปลีก

การซ่อมยๅนยนต์

สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยๅศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

โดยให้มีอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิมนั้นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาสั่งการ เร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินเยียวยๅให้กับผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้าง

นายสุชาติ กล่าวต่อว่าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยๅนายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา33 ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยๅ มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท

โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33

สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยๅได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกันตนม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ 10 จังหวัดแรกจะทยอยได้รับเงินในรอบการโอนเงินงวดแรก 4-6 ส.ค.64

Facebook Comments