Home Uncategorized พ่อแม่เช็กด่วน เงินอุดหนุนแบ่งเบาภาระ 600บาท 2.22 ล้านราย

พ่อแม่เช็กด่วน เงินอุดหนุนแบ่งเบาภาระ 600บาท 2.22 ล้านราย

พ่อแม่เช็กด่วน เงินอุดหนุนแบ่งเบาภาระ 600บาท 2.22 ล้านราย

ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันลบ.จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต่อเนื่อง ช่วยพ่อแม่เด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22ล้านคน ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต

ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600บาทแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน ดังนั้นเพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท

เพื่อใช้จ่ายเป็น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

กดค้นหาข้อมูล

ที่มาเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments