Home Uncategorized การถวายเทียนพรรษา สร้างอานิสงค์ 8 อ ย่ า งให้ชีวิต

การถวายเทียนพรรษา สร้างอานิสงค์ 8 อ ย่ า งให้ชีวิต

การถวายเทียนพรรษา สร้างอานิสงค์ 8 อ ย่ า งให้ชีวิต

ตามประเพณีปฏิบัติสืบกันมาในวันเข้าพรรษา ชาวพุทธจะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนและมีประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วย

สมัยก่อน พ ระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพ ระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบูชา ใช้จุดให้แสงสว่างตลอดเวลา 3 เดือน ให้พ ระสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ทุกวันนี้ประเพณีหล่อเทียนยังคงมีอยู่ แทบทุกวัดจัดให้ชาวพุทธร่วมทำบุญหล่อเทียน ประเพณีถวายเทียนพรรษา มีมาแต่โบราณ เมื่อหล่อเทียนพรรษาเสร็จแล้วจะมีการนำเทียนแห่รอบพ ระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนถวายพ ระ

พุทธศาสนิกชนมักเลือกซื้ อหาเทียนพรรษาที่แกะลวดลายสวยงามไปถวาย ขนาดใหญ่ เล็ก ตามกำลังและภาวะเศรษฐกิจระยะหลังปรับเปลี่ยนจากถวายเทียนเป็นถวายหลอดไฟแทน

จุดประสงค์คือถวายแสงสว่าง เป็นบุญกุศลเช่นกัน มีความเชื่อว่าให้ถวายเป็นคู่

เมื่อนำเทียนไปถวายพ ระสงฆ์ ทำจิตให้บริสุทธิ์ อธิษฐานสิ่งดีงาม

พร้อมอาราธนา กล่าวฯ

บทสวดถวายเทียนพรรษา

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3จบ)

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง

เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร

นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ

ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ

มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พ ระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพ ระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

หรืออีกบท เป็นบทสวดแบบสั้น

คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะปะทีปานิ สะปะริวารานิ

เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส

นียาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง เตมาสัง วัสสิกะปะทีปานัง

ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ ฑีฆะรัตตัง

หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

ข้าแต่พ ระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสแห่งนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษา ขออานิสงส์ แห่งการถวายเทียนพรรษาตลอดพรรษานี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

อานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษา การถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพ ระพุทธ-ศ า ส น า เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ต่อไปถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพจักขุญาณ อย่าง พ ระอนุรุทธ ท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพ ระประทีปโคมไฟ

วัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่าง ต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็นพ ระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณสว่างกว่าพ ระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พ ระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก พ ระชินศรีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ดังพ ระบาลีว่า

ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง

การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด อนึ่งชื่อว่าได้ขวนขวายในกิจ อันปราศจากโ ท ษ ความเดือนร้อนในภายหลังมิได้ ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า​

การถวายเทียนพรรษา สร้างอานิสงค์ 8 อย่างให้ชีวิต

1 ทำให้เกิดปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2 ทำให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ

3 ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดี

4 ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวาร

5 ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

6 เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7 เมื่อลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและสวรรค์

8 หากสั่งสมบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน

Facebook Comments