Home Uncategorized สรรพากรเปิดรับสมั ครตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

สรรพากรเปิดรับสมั ครตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

สรรพากรเปิดรับสมั ครตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

สรรพากรเปิ ดรับสมัคร วุฒิป.ตรี จำนวน 595อัตราค่าตอบแทน 18,000 บ/ด ด้วยสำนักงานสรรพากรภาค 4-12 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั กงานราชการเฉพาะกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำนักงานสรรพากรภาค 4-12 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24ชั่วโมง

สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับ จำนวน 90 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 5 รับ จำนวน 114 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับ จำนวน 70 อัตราสำนักงานสรรพากรภาค 7 รับ จำนวน 47 อัตรา

สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับ จำนวน 52 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับ จำนวน 53 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 10 รับ จำนวน 73 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 11 รับ จำนวน 48 อัตรา สำนักงานสรรพากรภาค 12 รับ จำนวน 48 อัตรา

ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกสำนักงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ไม่ซับซ้อน

การให้บริการ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้มาติดต่อราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจแนะนำ การสำรวจแหล่งภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การคืนภาษี การติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษีอากร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานสรรพากรภาค 4-12 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24ชั่วโมง ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ www.rd go.th > สมัครเข้ารับราชการ > พนักงานราชการ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ”

กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ U p l o a d รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ทั้งนี้ การสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้รับเลขประจำตัวสอบ ภายในวันเวลาที่กำหนด

ที่มา 2benews ,กรมสรรพากร

Facebook Comments