Home Uncategorized กองทัพอากาศรับสมัครสอบ วุฒิม.6ปวช 73อัตรา

กองทัพอากาศรับสมัครสอบ วุฒิม.6ปวช 73อัตรา

กองทัพอากาศรับสมัครสอบ วุฒิม.6ปวช 73อัตรา

กองทัพอากาศเปิ ดการรับสมั ครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2564 จำนวน 73 อัตราระหว่างวันพุธที่ 23 มิถุนายน–วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

โดยการประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2564

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัคกำลังพลสำรองเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวทหารอาสา

ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

1. เปิ ดรับสมั ครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี จำนวน 73 อัตราตามผนวก ก

การสมัครสอบ

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

–กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Onine ด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-534-0036

–ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ดังนี้ (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 เมกะไบต์) รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (อาจมีการเปลียนแปลง)

ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศ

เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 9,330บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 11,330 บาท)

–ผู้ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศ

เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 8,610 บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10,610 บาท)

–สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับ

เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการกำหนด

 

ที่มา กองทัพอากาศ ,2benews

Facebook Comments