Home Uncategorized ก รมศุลการกร เปิดรับสมั ครวุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.64

ก รมศุลการกร เปิดรับสมั ครวุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.64

ก รมศุลการกร เปิดรับสมั ครวุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.64

กรมศุลการกร เปิดรับสมัคร 30 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บ าทด้วยกรมศุลกากรรับสมั ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา วุฒิป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บ าท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 – วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

๑ เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

๒ กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด

แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมฮัปโหลด (upload) รูปถ่าย

หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG
ความละเอียดประมาณ ๓๕ – ๕- KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฎในบัตรประจำตัวสอบ

เอกสารการสมัครฉบับเต็ม

ที่มา2benews , กรมศุลการกร

Facebook Comments