Home Uncategorized กรมชลประทานเปิดรั บพนั กงาน วุฒิปวส-ป.ตรี เงิ นเดือน13,800-19,500บ าท

กรมชลประทานเปิดรั บพนั กงาน วุฒิปวส-ป.ตรี เงิ นเดือน13,800-19,500บ าท

กรมชลประทานเปิดรั บพนั กงาน วุฒิปวส-ป.ตรี เงิ นเดือน13,800-19,500บ าท

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยกรมซลประทานประสงค์

จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในตำแหน่งต่างๆจำนวน 18 อัตราสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564-วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ประเภทงานบริการ

๑. เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

ประเภทงานเทคนิด

๒. นายช่างซลประทาน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

ประเภทงานบริหารทั่วไป

๓. นิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๔. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๕. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

ประเภทงานวิชาชีพเฉพาะ

๖. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการซลประทาน เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http:/hr.rid.go.th รับสมัครข้าราชการและหนักงานราชการทั่วไป

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการซลประทาน”

หรือ https://id.thaijobjob.com พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี ๒๕๖๔ หัวซ้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน”

ที่มา 2benews , กรมชลประทาน

Facebook Comments