Home Uncategorized คนมีที่ดินควรรู้ไว้ก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายวัดที่ทาง แบ่งแยกหรือสอบเขตโฉนดที่ดิ น

คนมีที่ดินควรรู้ไว้ก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายวัดที่ทาง แบ่งแยกหรือสอบเขตโฉนดที่ดิ น

คนมีที่ดินควรรู้ไว้ก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายวัดที่ทาง แบ่งแยกหรือสอบเขตโฉนดที่ดิ น

สำหรับท่านที่มีที่ดินมีที่ทางและควรรู้เอาไว้ ในเรื่องของค่าใช้จ่าย สำหรับการรังวัดและประโยชน์ต่างๆโฉนดที่ดิน

เพื่อเป็นการตรวจการดูเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับหากไม่ทราบรายละเอียดเหล่านี้อาจจะเสี ยเวลา หรือเสียประโยชน์ทีหลังได้ ไปดูกันว่าสิ่งที่ท่านควรรู้มีอะไรบ้าง

1 เจ้าของที่ดินผืนนี้ คนที่อยู่ข้างเคียงมีผู้ใดบ้าง ที่ดินติดที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่

2 สภาพที่ดินในบริเวณนั้น เป็นอย่ างไร อย่ างเช่นที่นา ทำสวน ทำไร่ หรือเป็นที่อยู่อาศัย

3 ที่ดินที่ตนเองครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไรบ้าง ให้นำหลักฐานนำไปประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

4 ที่ดินของคนตั้งอยู่ที่ใด หมู่ที่ใดตำบลอะไร อำเภออะไรและจังหวัดอะไร

ส่วนการยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินทำอ ย่ า งไร

1 เราสามารถยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ได้ที่สำนั กงานที่ดินจังหวัดหรือจะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอที่ตั้งอยู่

2 โฉนดที่ดิน ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือจะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาข า

3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ว่า ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอไปแล้ว ให้ติดต่อกับสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

4 หลักฐานในการประกอบการขอรังวัด แบ่งแยกสอบเขตโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์

–บุคคลเหล่านั้น จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หากมีทะเบียนสมรสให้ใช้ทะเบียนสมรสควบคู่ด้วย หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

–จะต้องมีหลักฐานการประกอบการ ในการขอทางวัด รวมโฉนดที่ดิน

–จะต้องมีโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองในการทำประโยชน์

–โฉนดที่ดินที่ขอร่วม จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1 จะต้องเป็นหนังสือสำคัญที่แสดงก ร ร มสิทธิ์ในประเภทเดียวกัน เว้นแต่ว่า โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

2 ผู้ที่มีชื่อผู้ที่ถือก ร ร มสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับ และจะต้องยังมีชีวิตอยู่คน

3 จะต้องเป็นผื่นที่ดินติดต่อผืนเดียวกันในจังหวัด และสำนักงานที่ดินเดียวกัน

15 ขั้นตอนสำหรับการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2 รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

ขั้นตอนที่ 3 ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

ขั้นตอนที่ 5 รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

ขั้นตอนที่ 6 ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

ขั้นตอนที่ 8 ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 9 สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

ขั้นตอนที่ 10 ตรวจอายัด

ขั้นตอนที่ 11 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

ขั้นตอนที่ 12 แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

ขั้นตอนที่ 13 สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนที่ 14 เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

ขั้นตอนที่ 15 แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ต่อไปเป็นขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ขั้นตอนแรกเจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรอง การทำประโยชน์และเอกส ารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

ขั้นตอนที่ 2 ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ – กำหนดวันทำการรังวัด

– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด

– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

ขั้นตอนที่ 3 รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามในเอกส ารต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 5 รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 6 ประเภท

เกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดินกันต่อ

ประเภทที่ 1 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท

ประเภทที่ 2 ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท

ประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท

ประเภทที่ 4 ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท

ประเภทที่ 5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท

– ค่าพ ย านให้แก่พย าน คนละ 10 บาท

– ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

– ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

– ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท

ประเภทที่ 6 ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำ

– ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

– ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

– ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไ ท ย

ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

ต่อไปเป็นการคิดค่าใช้จ่ าย ในการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

1.1เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

1.2 เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2 ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโ ฉ น ดที่ดิน

– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรอง การทำประโยชน์

– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ.

1.ในกรณีรังวัด จะต้องคำนวณจำนวนพื้นที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2.ในกรณีที่รางวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ในทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้ทำการเพิ่มจำนวนในการรังวัด 1 วัน

3.ในกรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือว่าเศษเกินกว่า 4 แปลง ก็ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

4.ในกรณีที่เหตุข้อ 1 และข้อ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัด ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

5.ในกรณีที่ว่า เนื้อที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือว่าเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัดจำนวน 1 วัน

6.ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ อย่ างเช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพั ท ย า หรือเทศบาลนครต่างๆ เทศบาลเมือง หรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้น อ ย่ างเช่น สวนผลไม้ สวน ย า ง สวนปาล์มต่างๆ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ซึ่งข้อมูลที่เราได้ทำมาฝากกันในวันนี้ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีที่ดิน ควรศึกษาให้เข้าใจอย่ างถ่องแท้เพราะถ้ายังไม่เข้าใจในรายละเอียดต่างๆจะยุ่งย า กไปกว่าเดิม แนะนำเลยนะคะศึกษาให้ดี

ขอบคุณที่มาโลกวันนี้ (krustory)

Facebook Comments