Home Uncategorized หมุนเงินไม่ทัน จนทำให้หนี้ท่วมหัว 6 วิธีช่วยล ดค่าใช้จ่ายได้

หมุนเงินไม่ทัน จนทำให้หนี้ท่วมหัว 6 วิธีช่วยล ดค่าใช้จ่ายได้

หมุนเงินไม่ทัน จนทำให้หนี้ท่วมหัว 6 วิธีช่วยล ดค่าใช้จ่ายได้

1 ตั้งสติไว้ก่อนเลย

เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของเรานี่แหละ เราต้องหยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มไม่ว่าจะต้องลำบากแค่ไหน

เราต้องหยุดหาหนี้ใหม่ เพราะจะทำให้เป็นหนี้ไม่รู้จบ เราต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนตัวเอง ตั้งสติเข้าไว้นะ

2 สำรวจ หนี้สินที่มี

แบ่งประเภทหนี้แยกประเภทหนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ ทีนี้ก็ให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด

คำนวณรายได้ทั้งหมดจากนั้นค่อยเรียงลำดับ ยอดหนี้ที่สำคัญมากไปหาน้อย

3 สิ่ งไหนที่ไม่จำเป็นก็ล ดค่าใช้จ่าย

ต้องบันทึกรายรับรายจ่ายตนเองทุกๆ วันจะได้รู้ว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้างเช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทางค่า อาหาร ค่าใช้จ่ายสังสรรค์

เพราะรวมๆ กันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด เท่าไร ใช้เงินไปกับอะไรเยอะแค่ไหนจำเป็นต่อชีวิตไหม หากไม่จำเป็นก็ต้องเลิกและถ้าหากใคร

ไม่เคยทำบันทึกรายรับ รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้างและมันจะดีกว่าไหม

หากเรารู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไรเราก็จะสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ทัน

4 หาช่องท าง สร้างร ายได้เพิ่ม

เอาอย่างนี้จงสำร วจตัวเองว่ามีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอทำเ งินให้กับเราได้บ้าง เช่น

ทำขนมขายทำกับข้าว หรือไม่ถ้ามีทักษะการข ายก็หาซื้อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนั ดก็ยังดี หรือถ้ามีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลย ไม่ว่ากัน

5 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

และวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจมีหนี้เพียง 2-3 บัญชีให้จ่ายขั้นต่ำต ามใบเรี ยกเก็บเงินไปเลยหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำเล็กน้อยก็ได้

ที่สำคัญนะ ต้องมีวินัยในการผ่อนชำร ะ และถ้าหมดภาระหนี้ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เพราะจะทำให้มีหนี้ ไม่หมดสิ้น หากเราขายทรั พย์สิน

ที่ควรขายได้ เพื่อนำมาปิดหนี้ ก็ควรทำ ให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดได้ เพื่อให้เหลือจำนวน น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

และถ้าไม่สามารถทำได้ ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศ าล แต่ว่าในระหว่างนั้นให้เก็บเงินให้มากเข้าไว้

อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มีเพราะเราต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้ด้วย

6 หนี้สำคัญจ่ายก่อน

เลือกจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน ติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอดอย่ าคิดหนีเขาด้วย

Facebook Comments