Home Uncategorized ธ.ออมสินรับสมั ครออนไลน์ วุฒิม.3-ป.โท หลายอัตราหลายตำแหน่ง

ธ.ออมสินรับสมั ครออนไลน์ วุฒิม.3-ป.โท หลายอัตราหลายตำแหน่ง

ธ.ออมสินรับสมั ครออนไลน์ วุฒิม.3-ป.โท หลายอัตราหลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสินรับสมัค รบุคคล เข้าเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้

1 ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18

2 ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

3 ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติงานณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

4 ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงานณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ช่างภาพและช่างศิลป์)

5 ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18

6 ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

7 ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (CallCenter ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัครและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆโต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือคะแนนสอบสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์

และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้

โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมั ครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้

สมั ครออนไลน์ที่นี่ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้ายโทรศัพท์ 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221

ที่มา ธนาคารออมสิน , 2benews

Facebook Comments