Home Uncategorized กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมั ครบุคคล วุฒิปวชป.ตรีตั้งแต่ 2-16 มิ.ย. 64

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมั ครบุคคล วุฒิปวชป.ตรีตั้งแต่ 2-16 มิ.ย. 64

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมั ครบุคคล วุฒิปวชป.ตรีตั้งแต่ 2-16 มิ.ย. 64

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมั ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการตำแหน่งนายช่างโยธา

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมั ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ของกรมทางหลวงชนบท

๑.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมั คร

๑.กลุ่มงานบริการ

(๑) เจ้าหนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

๒. กลุ่มงานเทคนิศ

(ด) นายช่างโยธา จำนวน 39 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๒) นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๓) นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๔) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๕) หนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,010 บาท วุฒิ ปวท.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๖) พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

๓. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(๑) นิติกร

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง) จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๔. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(๑) วืศวกรโยธา จำนวน 14 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๒) วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี

(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง)

๓. การรับสมั คร

ผู้บระสงค์จะสมั ครสอบ สมั ครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intemet)

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

ต.ด เปิดเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.thaijobjob.com หรือ http://www.dr.go.th

หัวข้อ “รับสมั ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” กรอกข้อมูลการสมั ครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

เอกสารสมั ครงานฉบับ

ที่มากรมทางหลวงชนบท, 2benews

Facebook Comments