Home Uncategorized กพร.เปิดรั บสมัครบุคคล วุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน

กพร.เปิดรั บสมัครบุคคล วุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน

กพร.เปิดรับสมัครบุคคล วุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร

ขื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราว่าง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ที่เปิดรับ

-นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา 18,000 บาทวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

-นิติกร 51 อัตรา 18,000 บาทวุฒิ ป.ตรี ทางกฏหมาย

๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง เริ่มจ้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒2564

โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

๓. วิธีการรับสมัคร

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dsd.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

เมื่อยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

เอกสารฉบับเต็ม

ที่มา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,2benews

Facebook Comments