Home Uncategorized กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรี200อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรี200อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรี200อัตรา

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำน วนตำแหน่งว่า งที่จะบรรจุครั้งแรก

–ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 197 อัตร า

–ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตร า

ผู้สมัครสอบหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ ๒ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาดังนี้

สาข าวิชาเกษตรศาสตร์

–สาข าวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฎวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทย า หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาข าวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ

–สาข าวิชาคหกรรมศาสตร์

–สาข าวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

–สาข าวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

–สาข าวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

–สาข าวิชาเทคโนโลยีอาหาร

–สาข าวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

–สาข าวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษธูศาสตร์เกษตร

–สาข าวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

–สาข าวิชาเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

–สาข าวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหารทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”

เอกสารการสมัครฉบับเต็ม

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร , 2benews

Facebook Comments