Home Uncategorized ตื่นเช้ามาก็ดื่ มได้เลย กาเเฟดำกับมะน าวแทนน้ำตาลลงไป

ตื่นเช้ามาก็ดื่ มได้เลย กาเเฟดำกับมะน าวแทนน้ำตาลลงไป

ตื่นเช้ามาก็ดื่ มได้เลย กาเเฟดำกับมะน าวแทนน้ำตาลลงไป

ทุกเช้า กาเเฟดำกับมะนาวหนึ่งลูก เพียงดื่มวันละแก้วขับถ่า ยดีมาก

คนที่ช อบดื่มกาแฟวันนี้เรามีเรื่องร าวเกี่ยวกับประโยชน์ของก ารดื่มกาแฟมาฝ า ก

ซึ่งเราได้นำเรื่องร าวจากประสบก ารณ์ของพี่คนหนึ่ง ที่เล่าเกี่ยวกับก ารดื่มกาแฟ

ก าแฟที่พี่เขาดื่มนั่นคือ กาแฟดำผสมมะนาว จะเป็นอย่ างไรเราไปดูกันเลย

ประสบการณ์ของคุ ณพี่เขา หลังจากที่ตื่นนอนต อนเช้าในทุกๆ วัน

ดิฉันมักจะเลือกการดื่ มกาแฟดำแบบใส่น้ำต าลเป็นประจำอยู่เสมอ

เพราะดิฉันเชื่อมาเสมอว่า การดื่มกาแฟดำใ ส่น้ำตาลตอนเช้า จะช่วยให้การขับถ่ ายของดิฉัน สะด วกมากยิ่งขึ้น

 

ใช่ค่ะ มันทำให้ระบบการขับถ่ า ยของดิฉันดีขึ้น

แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ต ามมาคืออะไร หลังจากที่ฉันใช้ชีวิ ตแบบดื่มกาแฟใส่น้ำตาลม าโดยตลอดระยะเวลา 2 ปี

ฉันได้ตรวจสุ ขภาพประจำปี ปรากฏว่า ค่าน้ำตาลในโ ล หิ ตของดิฉันสูงขึ้นมาก คุณหมอแนะนำว่ า

ให้ดิฉันงดน้ำตาลคุณหมอเข้าใจว่ าดิฉันติดกาแฟแ บบใส่น้ำตาล

คุณหมอก็เลยบอกใ ห้ฉันเปลี่ยนวิธีก ารดื่มกาแฟในตอนเช้าดู ลองใส่มะน าวแทนน้ำตาลลงไป

ดิฉันได้ลองทำต ามคำแนะนำของคุณหมอ ภายในระยะเวลา 6 เดือนต่อมา ดิฉันได้ไปตรวจร่ า งกาย

และตรวจโ ล หิ ตกับคุณหมอท่านเดิม ผลปรากฏว่า ค่าน้ำตาลในโ ล หิ ตของดิฉันลดลงเป็นจำนวน มาก

และสิ่งที่ได้ต ามมาก็คือ ระบบการขับถ่ ายในตอนเช้าของดิฉันดีม ากกว่าก่อน ผิ วพรรณของดิฉันก็ดีขึ้น

สำหรับใครที่ชอบดื่มก าแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าล แล้วหันมาดื่มก าแฟดำใส่มะนาว

ผ ลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่ างกายของเรานั้นมีม ากมายดังต่อไปนี้

 

1 : งานวิจัยของการดื่มก าแฟ

มีงานวิ จั ยบอกว่าการดื่มกาแฟดำวันละไม่เกิน 5 แก้ว โดยไม่ใส่น้ำตาลเลย

ช่วยลดระดับคว ามเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจ ช่วยไม่ให้เกิดก ารอุดตันของห ล อ ด โ ล หิ ต

อีกทั้งยังช่วยลดสภ าวะไขมันอุดตันในโ ล หิ ตได้

มีโอกาสช่วยลดคว ามเสี่ยงเกี่ยวกับเบ าหวานได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตีพิมพ์ลงวารส ารเกี่ยวกับโภชนาการ

ทางการแพทย์ของมหาวิทย าลัยฮาร์วาร์ดได้บอกว่า คนที่ดื่มกาแฟดำวันละ 4 แก้ว มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเบ าหวานน้อย

กว่าคนที่ไ ม่ดื่มกาแฟเลย เนื่องจากในกาแฟมีส ารชนิดหนึ่งที่มีคว ามเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ

ชนิดเดียวกับที่อยู่ในองุ่น มีคุณค่าสูงมากกว่ าตระกูลเบอร์รี่อีกด้วย และการดื่มกาแฟดำนั้น

ยังมีส่วนช่วยใ นเรื่องของการทำให้คว ามจำของคุณดี

อีกทั้งยังช่วยชะลอคว ามจำเสื่อมได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ เป็นการศึกษาก ารวิจัยจากฟินแลนด์

ให้คนที่อยู่ในช่วงวัยกล างคน อายุประมาณ 30-45 ปี ดื่มกาแฟดำ 5 แก้วเป็นประจำ

ผลปรากฏออกมาว่า ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับคว ามจำได้ดีมากกว่าค นที่ไม่ดื่มกาแฟดำเลย

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ส อดคล้องกับทางด้านอเมริก าตอนเหนือ ที่ออกมาบอกว่า

ดื่มกาแฟดำ 2 แก้วทุกวัน จะช่วยพัฒน าความจำ และเพิ่มความจำในระยะสั้นได้ ทำให้ส ม อ งทำงานได้เร็วขึ้น

2 : ก าแฟดำผสมบีบน้ำมะนาวส ด

สำหรับใครที่มีปัญห าเกี่ยวกับระบบก ารขับถ่าย รู้สึกว่าตัวเองท้องผูกบ่อย ขับถ่ายย ากขับถ่ายไม่ตรงเวลา

รู้สึกมึนศีรษะข้ างเดียวเวลาตื่นม าในตอนเช้า ไม่กระปี้กระเป่า ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงาน

รับรองว่าหากดื่มน้ำก าแฟดำผสมกับมะนาว ในอัตราส่วน กาแฟดำครึ่งถ้วย น้ำมะนาวครึ่งลูก

ตื่นเช้ามาก็ดื่มได้เลย รับรองว่าระบบการขับถ่ ายของคุณจะดีเยี่ย ม

 

 

อีกทั้งกาแฟยังมีส่วนช่ วยในเรื่องของการขย ายหลอดลม ทำให้การไหลเวียนของโ ล หิ ตทั่วร่ างกายทำงานได้ดีขึ้น

อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของก ารตกค้างสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเรื่องข องระบบขับถ่าย

โดยเฉพาะไ ขมันที่ติดอยู่ตามผ นั ง ลำ ไ ส้ ให้หลุดออกไปกั บการขับถ่ายได้อีก

ควรดื่มกาแฟดำผสมมะนาวอย่ างน้อยให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้งยังช่วยลดหน้าท้องได้อีกด้วย

3 : ก าแฟดำหนึ่งแก้วทุกวัน

คนที่ชอบดื่มก าแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าลเป็นประจำทุกวัน อย่ างน้อยวันละ 1-2 แก้ว

ทางการวิจัยของสถ าบันต่างชาติได้ออกม าบอกว่า การดื่มกาแฟดำวันละ 1 แก้ว

มีส่วนช่วยในเรื่องของก ารลดระดับคอเลสเตอรอลในโ ล หิ ตได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันโ ร คที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ

เนื่องจากในกาแฟนั้น มีส ารชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิโคติน คนละชนิดจัดที่อยู่ในบุ ห รี

แปลส ารชนิดนี้เป็นวิตามินบีรวมชนิดหนึ่งที่ร่ างกายของเราต้องการ

มีส่วนช่วยในเรื่องของก ารลดระดับคอเลสเตอรอลในโ ล หิ ตได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันก ารแข็งตัวของห ล อ ด โ ล หิ ตได้อีกด้วย

เมื่อเพื่อนๆรู้ทั้งข้อนี้แล้วอย่ าลืมที่จะหันมาดื่มก าแฟดำเป็นประจำแบบไม่ใ ส่น้ำตาลกันนะ

หวังว่าประโยชน์ และความรู้ที่นำมาฝากในวันนี้ เพื่อนๆ จะสามารถนำไปใช้ใ นชีวิตประจำวันได้

ที่มา horoscope daily99

Facebook Comments