Home Uncategorized เช็ กวันโอนเงิ นล่ าสุด ทุกโครงการเราชนะ ม33เรารักกันเพิ่มอีก 2000

เช็ กวันโอนเงิ นล่ าสุด ทุกโครงการเราชนะ ม33เรารักกันเพิ่มอีก 2000

เช็ กวันโอนเงิ นล่ าสุด ทุกโครงการเราชนะ ม33เรารักกันเพิ่มอีก 2000

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อร ะ งั บยั บ ยั้ งและป้องกันการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ C O V I D 19 ในหลายโครงการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่ง นางสาวกุลย า ตันติเตมิทโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย

มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ กับจส.100 ว่า โครงการเราชนะ เป็นการขย ายวงเ งิ นช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ดังนี้

เราชนะ บัตรคนจน บัตรประชาชน

งวดแรก 1,000 บ าท วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

งวดที่ 2 อีก 1,000 บ าท 28 พ.ค.64

เราชนะ แอฟเป๋าตัง

งวดแรก 1,000 บ าท 20 พ.ค. 64

งวดที่ 2 อีก 1,000 บ าท 27 พ.ค.64

โครงการ ม33 เรารักกัน เป็นการขย ายเพิ่มวงเ งิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าทเป็นเวลา 2 สัปดาห์

จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่ ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64

โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคนโดยกรอบวงเ งิ น 1.85 หมื่นล้านบ าท

สำหรับโครงการคนละครึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ภายหลังการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19 นางสาวกุลย า เปิดเผยว่า นอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วกว่า 14 ล้านคน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกกว่า 16 ล้านคน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่คนละครึ่งจะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการคนละครึ่ง หรือจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะเป็นการได้เ งิ นคืนในรูปแบบ E-Voucher ไม่เกิน 7 พันบ าท ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้ง

ที่มา อนุวัต จัดให้

Facebook Comments