Home Uncategorized ออมให้เก่งแล้วชีวิตมีความสุข 12 ข้อดีแบ บนี้ ของคนที่มีเงินเก็บ

ออมให้เก่งแล้วชีวิตมีความสุข 12 ข้อดีแบ บนี้ ของคนที่มีเงินเก็บ

ออมให้เก่งแล้วชีวิตมีความสุข 12 ข้อดีแบ บนี้ ของคนที่มีเงินเก็บ

ข้อดีดีของการมีเงินออมมันอาจจะทำให้คุณเปลี่ยน วิธีคิดได้ เริ่มเก็บเงินเป็นนั้น

การออมเงิน เป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองในระยะย าว เพราะในเวลาที่เราลำบาก

ก็จะมีเฉพาะเงินออมนี่แหละ ที่จะช่วยเราได้และนี่เป็นข้อดีของการมีเงินออม

บางทีเหตุผลดีสักข้อในนี้ อาจจะเป็นแร งบันดาลใจให้คุณได้นะ วันนี้เรามี 12 ข้อดีของผู้มีเงินเก็บเยอะ

1. หากมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภ าระคนอื่น

เพราะการมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็ไม่มีร ายได้

แล้วก็ยังไม่มีเงินออมอีก ทั้งยังเ จ็ บป่ วยและถ้ามีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานหรือรบกวนพวกเขาได้น้อยลง

2. เงินออมมีประโยชน์มาก เมื่อยามเกิดวิ ก ฤติฉุกเฉิน

เพราะชีวิตเรามีความไม่แน่นอน อยู่เสมอ มันจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อ เราจึงต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้ในย ามฉุ กเฉิ น จะได้ไม่ไปหยิบยืมใคร

3. เงินออมจะมีอิสระมากขึ้น

เงินออมก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงานให้หนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหาง านเสริม

ไม่ต้องทำงานหนัก ชีวิตมีอิสระมากขึ้นต้องการทำสิ่งใดก็ได้ทำ

4. หากมีเงินออม ช่วยให้เป็นคนน่าเชื่ อถือมากขึ้น

เพราะคนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติ จะดูไม่น่าเชื่ อถือภูมิฐานไม่มีโดยเฉพาะ

ถ้าอายุมากเนี่ย ชีวิตไม่มีอะไรเลย ฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆนะ

5. คุณมีเงินออม จะทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

คนเราเงินมันก็ต้องมี ต้องใช้ในการซื้ อข้าวของซื้ อปัจจัย ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

และถ้ามีเงินออม ชีวิตเราเอง ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

6. มีเงินออม ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก

ถ้าตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งานบางอย่ างต้องหายไป เช่นพนักงานธน าคาร

สำนักพิ มพ์ เพราะงั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ บรรดาหนุ่มสาวโรงงาน ถ้ามีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้

แทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนเห็นมั้ยว่า การออมสำคัญแค่ไหน

7. มีเงินออมนั้น จะทำให้เรามีความสุข

เพราะคนมีเงินออมเขาก็จะไม่เครี ยดหน้านิ่ วคิ้วขม วด

เพ ราะกลุ้มใจในเรื่องเงิน พอมีเงินออมนั้น ก็จะมีความสุขความกังวลจะลดลง

8. มีเงินออมต้องมีไว้ เผื่อซ่อมแซมของเสื่อม

ของเครื่องใช้ต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ ในบ้านหรือรถมีโอกาสชำรุ ดตามวันเวลาของมัน

ฉะนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้ เอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงในกรณีจำเป็น

9. มีส่วนช่วยประเ ท ศ

เพราะ การเก็บเงินออมไว้ในธน าคารเพื่อให้มีการกู้ไปลงทุ นต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยประเทศช าติในอีกทาง ฟังดูดีมากจริงๆ ใช่ไหมล่ะ

10. มีเงินออมช่วยคนที่เรารัก

การมีเงินออม เป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ย ามคนอื่นเดื อดร้อนก็ช่วยเหลือกันไป แต่ละคนก็จะมีคราวเคร า ะห์ต่างกัน

11. เงินสามารถช่วยทำงานแทนเรา

เพราะเรานำเงินออมไปลงทุ น อย่ างการซื้อหุ้ นแล้ว ได้เงินปันผ ลทุกปีก็นับว่าเงินออมนั้น

ทำงานแทนแล้ว มีร ายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่ างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้านงี้

ก็จะมีร ายได้จากเงินปันผ ลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 มันก็เพียงพอต่อการใช้จ่าย

สบายๆ เลยและโดยเฉพาะเมื่อเราแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออม ไว้ใช้จ่าย

ในช่วงนั้นด้วยเพราะทุกวันนี้ จะไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานี่แหละที่จะพึ่งพาได้

12. มีเงินออมก็เป็นหลักฐ านค้ำประกัน

เพราะการกู้เงิ น ได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออมมันจะช่วยให้มีความน่าเชื่ อถือ

ถ้าจะต้องทำเรื่อ งกู้ เพื่อซื้ อบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น

ที่มา tamnanna , stand-smiling

Facebook Comments