Home Uncategorized 6 จังหวัดออกคำสั่ง ปชช.ห้ามออกนอกบ้าน ตามเวล าที่กำหน ด

6 จังหวัดออกคำสั่ง ปชช.ห้ามออกนอกบ้าน ตามเวล าที่กำหน ด

10

6 จังหวัดออกคำสั่ง ปชช.ห้ามออกนอกบ้าน ตามเวล าที่กำหน ด

จากกรณีเ ชื้ อ โ ค วิ ด ที่ตอนนี้แพร่ ร ะ บ า ด อย่างหนักอีกระลอก ทำเอาประเทศไทยปั่นป่วนอย่างหนัก

ซึ่ง จากการ แ พ ร่ ร ะ บ า ดในรอบนี้ ทำให้หลายพื้นที่ได้ประกาศแจ้งถึงบุคลากรและทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอ

ในการรองรับผู้ ป่ ว ย ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เผยรายชื่อ 6 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

ตามช่วงเวลาดังนี้ (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64)

หลังสถานการณ์ ระลอกระลอกที่ 3 ยังพบผู้ติด หลักพันคนต่อวันกระจายไปยังทั่วประเทศ โดย 6 จังหวัด

ที่มีมาตรการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามช่วงเวลา ดังนี้

1 สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 – 04.00 น.

2 สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

3 สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 23.00 – 04.00 น.

4 นครนายก ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 23.00 – 04.00 น.

5 นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

6 ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 – 04.00 น.

ที่มา siam to pic

Facebook Comments