Home Uncategorized สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรีตั้งแต่ 20–26 เม.ย.

สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรีตั้งแต่ 20–26 เม.ย.

สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบ วุฒิป.ตรีตั้งแต่ 20–26 เม.ย.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สัานักงานใหญ่และสาขาประจำจังหวัดออกประกาศรับสมัครและดำเนินการสอบ

คัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ

๒.๓ กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบคัดเลือก

วันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ — รับสมัครสอบคัดเลือก

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ — สอบสัมภาษณ์/พร้อมนำเสนอผลงาน

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔–ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ –ให้สำนักงานสาขาจังหวัด เรียกผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกมารายงานตัว

และจัดทำสัญญาจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่

ชั้น ๓ เลขที่ ๖๘/๑๒ อาคาร ซีอีซี ชั้น ๓-๕ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หรือสาขาประจำจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ขั้นตอน วิธีการสอบคัดเลือก

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำสำนักงานใหญ่

(๒) หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำสำนักงานสาขาจังหวัด

๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ๓ คน ดังนี้

(๑) หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกรรมการ

(๒) อนุกรรมการจังหวัด จำนวน ๒ คน ซึ่งต้องเป็นอนุกรรมการในส่วนของผู้แทนภาคราชการ จำนวน ๑ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกอนุกรรมการเป็นกรรมการและเลขานุการ

เอกสารการสมัครฉบับเต็ม1

เอกสารการสมัครฉบับเต็ม2

ที่มา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , 2benews

Facebook Comments