Home Uncategorized คลังอัพเดท เราชนะล่ าสุดกลุ่มนี้ ยืนยันตัวตนเช็ ควันรับเงิ น 7,000

คลังอัพเดท เราชนะล่ าสุดกลุ่มนี้ ยืนยันตัวตนเช็ ควันรับเงิ น 7,000

คลังอัพเดท เราชนะล่ าสุดกลุ่มนี้ รีบยืนยันตัวตนเช็ ควันรับเงิ น 7,000

ก็เรียกได้ว่ามาตรการแจกเงิ นตามนโยบายรัฐบาล โครงการ เราชนะ ยาวนานยังคงติดตามความคืบหน้าต่อเนื่อง กรณีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สำหรับประชาชนยังเหลือ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ความคืบหน้า 9 เมษายน 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ สามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่ง จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาทและสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังชี้แจงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 64 ดังนี้

1 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,289 ล้านบาท

2 ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 109,289 ล้านบาท

3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 12,036 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว

รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 193,614 ล้านบาท

4 เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้ านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ที่มา กระทรวงการคลัง

Facebook Comments