Home Uncategorized เราชนะกลุ่มนี้ รอรับเ งิ นงวดแรกรวดเดียว 7000

เราชนะกลุ่มนี้ รอรับเ งิ นงวดแรกรวดเดียว 7000

เราชนะกลุ่มนี้ รอรับเ งิ นงวดแรกรวดเดียว 7000

พรุ่งนี้เงินเราชนะเข้า กลุ่มพิเศษ(บัตรประชาชน) เข้ารวดเดียว 7,000 สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 เท่านั้น โดยจะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนกลุ่มพิเศษที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราชนะ ต้องลงทะเบียนภายใน 9 เมษายน (พรุ่งนี้) เท่านั้น

อัพเดท ความคืบหน้ามาตรการแจกเงิน “เราชนะ” กรณีกลุ่มพิเศษและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็คผลคัดกรอง ก่อนรับเงิน 7,000 บาท ซึ่งล่าสุด “กระทรวงการคลัง” ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มพิเศษ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 นั้น

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะคนละครึ่ง ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

กรณีลงทะเบียนเราชนะ www.เราชนะ.com ปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 ก.พ. 2564 แต่ยัง ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ และ ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

กรณีมีปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ที่มาbangkokbiznews

Facebook Comments