Home Uncategorized ยุคนี้ 5 สิ่งนี้ที่ควรเข้าใจไม่อย่างนั้น คุณจะปรับตัวไม่ทัน

ยุคนี้ 5 สิ่งนี้ที่ควรเข้าใจไม่อย่างนั้น คุณจะปรับตัวไม่ทัน

ยุคนี้ 5 สิ่งนี้ที่ควรเข้าใจไม่อย่างนั้น คุณจะปรับตัวไม่ทัน

เรื่องราวมากมายในปัจจุบันที่ไม่คาดฝัน อย่ างโ ร คที่กำลังเจอส่งผลกระทบมากมายและถ้าใคร

ที่วางแผนชีวิตไม่ดี ลำบ ากไปกว่าเดิมเป็นแน่ และเราไม่ควรทำอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านการเงินของเรา

ณ ตอนนี้ เพื่อไม่ให้เราลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่

1 ไม่สร้างหนี้ไม่เพิ่มภาระตัวเอง

พย าย ามลดหนี้ที่มีอยู่ และอย่าสร้างเพิ่มด้วย หลี กเลี่ ยงการผ่อนชำร ะไม่ว่าจะเป็น

การใช้บัตรเ ค รดิ ตโดยไม่จำเป็น หรือจากการกู้ ธนาคาร เพื่อมาลงทุ นทำอะไรก็แล้ว

เพราะ จะทำให้คุณ เป็นหนี้และยังต้องเสี ย ด อ กเบี้ ย เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

2 ไม่นำเงินเก็บ มาใช้

และใครที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งนั้น เก็บไว้ก่อนนะจำเป็นจริง ๆ

ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็คืนให้ได้ไวที่สุด

พอถึงวันที่เราจำเป็นต้องใช้มัน จะได้ไม่เดือ ดร้อนมากเกินไป เพราะตอนนี้

อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้เลยนะ

3 ไม่ขย าย ธุรกิจเพิ่มหากไม่จำเป็น

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางคนซ บเ ซ าบางร ายไปได้ดี

เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่ม เราอย ากให้คุณดูตลาดดีๆศึกษาความเสี่ ยง

เตรียมแผนสำรอง รับมือสิ่งต่างๆให้ดี หากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริงๆ

เทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่ม กับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุง

บริการที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ขึ้นมาอันไหนเหมาะ หรือคุ้มกับช่วงนี้มากกว่า

4 ไม่ลงทุ นอะไรที่มัน ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงช่วงที่ผ่านมานั่นคือเเ ช ร์ แม่ ม ณี

เพราะทุกคนต่างหวังร ว ย ได้ ด อ กเบี้ ยมากมาย

ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร หากมีความรู้ไม่มาก และข าดการวิเคราะห์

เหตุและผลด้วย นี่แหละมันคือความเสี่ ยง ที่มากกว่าเรื่องเงินคือเสี ยรู้ในทำน องเดียวกัน

หากเป็นการลงทุ นที่เชื่ อถือได้ว่าปลอ ดภั ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้

อย่าเพิ่งวางเงินกับการลงทุ นแบบเทหมด หน้าตัก จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริงๆ แล้วเท่านั้น

5 อย่ าคิดไปค้ำประกั น ให้ใคร

ถ้าเขาไม่ทำต ามสัญญา เรานี่แหละจะต้องชดใช้แทนเขา

ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวนหรือบางส่วน ที่อ้างในสัญญ า ทางที่ดีเลยนะ

ควรปฏิเสธ ตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าจะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบชีวิตเขา

เราจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังเกิ ดขึ้นตอนนี้

เพื่อช่วยไม่ไห้เกิ ดผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต ด้วยแนวทาง

การปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน แล้วอนาคตจะไม่ยุ่งย าก

ที่มา f o r –li f e t h , tam nanna

Facebook Comments