Home Uncategorized โค้งสุดท้าย รีบใช้คนละครึ่ง หมดเขตวันนี้

โค้งสุดท้าย รีบใช้คนละครึ่ง หมดเขตวันนี้

โค้งสุดท้าย รีบใช้คนละครึ่ง หมดเขตวันนี้

วันที่ 31 มีนาคมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

และจ่ายเงินเยียวย าให้ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงินรวม 3,500 บาท โดยมีเงื่อนไขการใช้จ่าย คือ ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50 % แต่ไม่เกิน 150 บาท/วัน และใช้ได้จ่ายคนละครึ่งในการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

ซึ่งโครงการได้ดำเนินมาตั้งแต่ปลายปี 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31มีนาคม 2564 ล่าสุดเมื่อนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนให้ประชาชน

ที่ยังมีวงเงินเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย

Facebook Comments