Home Uncategorized เราชนะหมดเเล้ว อยากให้ช่วยเหลือต่ออีกดีไหม

เราชนะหมดเเล้ว อยากให้ช่วยเหลือต่ออีกดีไหม

เราชนะหมดเเล้ว อยากให้ช่วยเหลือต่ออีกดีไหม

เร าช นะ ซึ่ง มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดในรอบ 2 นี้

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยโอนเงิ นตามจำนวน 7,000 บ าท

สำหรับผู้ที่มีร ายได้น้อยและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรวมทั้งบัตรค นจ นกว่า 14 ล้านคน

ทั่วประเทศก็จะได้รับด้วยโดยโครงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีร า ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าเร าช นะ 675 บ าทต่องวดกลุ่มที่ 2 ผู้มีร ายได้ระหว่าง 30,000 100,000 บ าทต่อปี

จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าเ ราช นะ 700 บ าทต่องวด

วงเงิ นเร าช นะเริ่มโอนเข้าบัตรค นจ น บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวดโดยปัจจุบันมีการโอนเงิ นไปแล้ว 6 งวด เหลือวงเงิ น 2 งวดสุดท้ าย

จะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่ วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร าช นะงวดที่ 7

โอนเข้ าบัตรค นจนวันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร า ช นะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้ าย โอนเข้าบัตรค นจ น

ซึ่งตอนนี้นั้น ก็เหลือเพียงแค่งวดในวันที่ 26 มีนาคม ซึ่งเป็นวงช นะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้ ายนั่นเอง

ใครที่ได้รับแล้วอย ากจะได้เงิ น เพื่อไปซื้อของก็ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลย

เพราะวงเ งินสะสมได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมเท่านั้น ถ้าเกินจะถูกริบเงิ นคืนทั้งหมด

Facebook Comments