Home Uncategorized ใครเข้าวัดบ่อยๆเซฟไว้เลย บทกรวดน้ำท่องทุกครั้งหลังจากทำบุญ

ใครเข้าวัดบ่อยๆเซฟไว้เลย บทกรวดน้ำท่องทุกครั้งหลังจากทำบุญ

ใครเข้าวัดบ่อยๆเซฟไว้เลย บทกรวดน้ำท่องทุกครั้งหลังจากทำบุญ

วิธีการทำบุญหลายๆคนอาจจะคิดแค่ว่ามีเพียงการให้เงินทองเท่านั้น หรือให้ทานทำบุญกับพระที่วัดเท่านั้น บุญ นั่นหมายถึงการกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ บุญจะเปรียบเสมือนเครื่องกำ จัดสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เศร้าหมองหรือที่เรียกกันว่ากิเลสให้ออกไปจากใจของตนได้

ซึ่ง เมื่อมีบุญก็จะช่วยให้ตนเองนั้นลดละเลิกความเห็น แก่ ตัว จิตใจ ที่ไม่ดี อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความทุ ก ข์ จะช่วยให้ใจเราเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การกระทำสิ่งที่ดีงาม คุณงามความดีในขั้นต่อๆไป

คนส่วนมาก มักนิยมทำบุญด้วย

1.วิธีการที่จะต้องอาศัยปัจจัยเ งิ นทองและส่วนประกอบหลัก เช่น การไถ่ชีวิตโคกระบือ การร่วมสร้างวัดหรือปรับปรุงวัด การร่วมสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนหรือช่วย เหลือสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้เป็น

2 ส่วนการทำบุญที่ไม่ต้องอาศัยเงินทอง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนเราทั่วๆไป ทำได้ในทุกวันและทุกเวลา เช่น การรัก ษา ศีล การ เสีย สละแรงกายแรงใจเพื่อช่วย เหลือคนรอบข้าง การให้คำปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างการแผ่ เมตตาให้อภัยคนรอบข้าง

สิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เราสามารถกระทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ทั้งยังสามารถได้ทั้งยังสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยตัวของเราเอง การกรวดน้ำให้ท่องภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…สกุล…ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์…(เรื่องที่ประสบปัญหา)…ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

วิธีปฏิบัติ การกรวดน้ำ

– การกรวดน้ำนิยมกระทำในงานบุญ งานมงคลและอว มง คล เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเกิดประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่จากไปแล้ว

– น้ำที่นำมาใช้ในการกรวดน้ำนั้น จะใช้เป็นน้ำสะอาดบริสุท ธิ์ โดยไม่มีสิ่งใดมาเจือปน

-ในขณะที่เราทำการกรวดน้ำนั้น ให้รินน้ำไหลลงเป็นสาย โดยไม่ให้ขาดตอน

– น้ำ ที่เรากรวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย นำไปเทบนโคนต้นไม้ใหญ่

ขอบคุณข้อมูลจาก : พระอธิการ นพดล กันตสีโล , hostingrc

Facebook Comments