Home Uncategorized เพื่อคนมีหนี้ดูด่วน ออมสินพักชำระช่วยลูกห นี้ที่ผ่ อนไ ม่ไหว

เพื่อคนมีหนี้ดูด่วน ออมสินพักชำระช่วยลูกห นี้ที่ผ่ อนไ ม่ไหว

เพื่อคนมีหนี้ดูด่วน ออมสินพักชำระช่วยลูกห นี้ที่ผ่ อนไ ม่ไหว

เฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทร วงการคลัง Ministry of Finance News Station ร ายงานว่า

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า จากการติ ดต ามประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้

สินเชื่ อต่าง ๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดพบว่า ตอนนี้เริ่มมีลูกหนี้ประสบปัญห าการผิ ดนัดชำระหนี้

 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกห นี้ไ ม่ให้เสี ยประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs จะได้ไ ม่เป็นอุปส รรค

ในการขอสินเชื่ ออื่น ๆ ในอนาคต โดยมีชื่อมาตรการว่า พักชำระเงิ นต้น ส่งดอกเบี้ ยตามกำลัง

ประเภทของลูกห นี้แบบไหนที่สามารถพักชำระห นี้ได้ คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่ อบ างประเภทเท่านั้น

ได้แก่ สินเชื่ อเคหะ, สินเชื่ อไทรทอง สินเชื่ อธุรกิจ สินเชื่ อครูและบุคลากรทางการศึกษา

สินเชื่ อสวัสดิการ และสินเชื่ อธนาคารประชาชน

เงื่ อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมจากลูกห นี้กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นยังไงถึงร่วมมาตรการได้

ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไ ม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไ ม่เป็น NPLs

 

วิธีเข้าร่วมมาตรการ การพักชำระหนี้

สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่ านแอปฯ MyMo โดยธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้

แต่ละร ายตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ร ายบุคคล

โดยลูกหนี้สามาถพักชำระเงิ นต้นหรือจ่ ายดอกเบี้ ยเต็มจำนวน หรือจ่ ายบ างส่ วน

ภายในระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติ

ลูกหนี้ที่ไ ม่สะดวกกดใช้สิทธิ์ผ่ านแอปฯ Mymo สามารถติ ดต่ อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ระยะเวลาการเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ที่มา เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง , khaozod

Facebook Comments