Home Uncategorized ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แล้ว วิ่งเลนขวาไม่ต่ำร้อย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แล้ว วิ่งเลนขวาไม่ต่ำร้อย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แล้ว วิ่งเลนขวาไม่ต่ำร้อย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผย วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาเรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาใจเอกสารระบุข้อความเอาไว้ว่า

ข้อ 1. ในกฎกระทรวงนี้ “เกาะกลางถนนแบบกำแพง” หมายความว่า กำแพงที่ใช้กั้นกลำงถนน (Barrier Median) เพื่อใช้แบ่งทางเดินรถในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนและมีความมั่นคงแข็งแรง

“เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หมุด หลัก เส้นแถบสี หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวง ในลักษณะและต ำแหน่งที่เห็นได้โดยง่ายและชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น หรือเป็นการแจ้งข้อมูล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทางหลวงนั้น

“ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ โดยทำ เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้

ข้อ 2. กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดิน หรือ ทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการทางหลวง ประกาศกำหนด

ข้อ 3 อัตราความเร็วของยานพาหนะ บนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทตาม ข้อ 2 มีดังต่อไปนี้

3.1 รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง คนโดยสารเกิน 50 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.2 รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก

หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.3 รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.4 รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.5 รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.6 รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

3.7 รถอื่นนอกจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้น มีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ข้อ 4 ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นเขตอันตร าย หรือเขตให้ขับรถช้าๆให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัด ร ะวังขึ้นตามสมควร

ข้อ 5 ในกรณีที่ทางเดินรถ หรือช่องเดินรถใด มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็ว ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 3 ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

ที่มา Yum mun

Facebook Comments