Home Uncategorized ธ.ก.ส.เตรียมโ อ น 27 ก.พ. เงิ นช่วยชาวนา 500 รอบ2

ธ.ก.ส.เตรียมโ อ น 27 ก.พ. เงิ นช่วยชาวนา 500 รอบ2

ธ.ก.ส.เตรียมโ อ น 27 ก.พ. เงิ นช่วยชาวนา 500 รอบ2

กรณีช่วยเหลือเพื่อชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือนความคืบหน้า ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปีปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรัฐบ าลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกร

ดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน หรือ “เงิ นช่วยเหลือชาวนา”ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบ าท เกษตรกร ตรวจสอบสถาะการโอนเงิ นผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com ได้รับเงิ นรอบที่1 แล้ว วันนี้มีความคืบหน้า

“เงิ นช่วยชาวนา 500 บ าท” รอบ2 มาแล้ว ธกส.สาขาภูสิงห์ เคียงคู่รู้ค่ าประชาช น โพสต์นัดหมายเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ว่าจะมีการโอนเงิ นโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1)

ช่วยเหลือไร่ละ 500 บ าท หรือ “เงิ นช่วยเหลือชาวนา” ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บ าท ลู กค้ าธ.ก.ส.สาขาภูสิงหโอนวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6,302 ร าย ที่มีบัตร ATM

สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาค ารทุกสาขา หรือตรวจสอบบัญชีได้ที่ Application ธกส A-mobile หรือสมัครเช็ คเงิ นเข้า-ออก ผ่านไลน์แอดได้ที่@baacfamily ฟรี ล่าสุด ข้อมูลประมาณการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,686,319 ครัวเรือน เนื้อที่ปลู ก 62,113,037 ไร่

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ” ของธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว

เข้าไปตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรของรัฐบ าลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิ น และมีการโอนเ งินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com

2.กรอกเลขประจำตัวประชาช น 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา

3.กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงิ นแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันร ายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์ /เลขที่บัญชี /วันที่โอน /สาขาธกส. / พร้อมระบุ สถานะ สำเร็จ

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงิ นประกันร ายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรร ายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงิ นประกันร ายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ

อย่ างไรก็ตามการตรวจสอบเ งินประกันร ายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com หากไม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบี ยน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบี ยน ตามช นิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเ งินประกันราค าข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงิ นเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลู กค้ าสมัครใช้บริการ BAAC Connec

ข้อมุลที่มา thansetta kij