Home Uncategorized ปุ่มมาใ ห ม่ ลงทะเบียนเราชนะ เปิ ดเมนูใหม่สีแดงรับเงิ น7000

ปุ่มมาใ ห ม่ ลงทะเบียนเราชนะ เปิ ดเมนูใหม่สีแดงรับเงิ น7000

ปุ่มมาใ ห ม่ ลงทะเบียนเราชนะ เปิ ดเมนูใหม่สีแดงรับเงิ น7000

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลและค นทั้งประเทศต่างติ ดตามและให้คว ามสนใจกันต รงนี้ต้องบอกว่า หลายๆคนที่ได้รับผลกระท บ จากสถาณก ารณ์ รอบที่ 2 ทั้งปร ะเทศมีกันมากจริงๆ ซึ่ง ในส่ วนของการช่วยเห ลือของรั ฐบาลก็มีหลายม าตรการ

โดยโครการล่าสุดที่มีผู้คนให้คว ามสนใ จกันมากนั้นก็คือ เรา ชนะ 7,000 นั้นเอง โดยวันที่ 23 กุมภ าพันธ์ 2564 จากกรณี กระทร วงการคลังขยา ยเวลาลงทะเบียน เราชน ะ ผ่าน www.เราชนะ.com สำหรั บกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโ ฟนหรือป ระชาชนกลุ่มพิเศษถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพร าะว่ามีจำนานมากจริงๆ

ล่าสุด วันที่ 22 กุมภ าพันธ์ ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบบนเว็บไซต์ w ww.เราชนะ.com พ บเมนูใหม่บนห น้าแรกของเว็บไซต์ มีชื่อว่า ลง ท ะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) ซึ่งเป็นเมนูใหม่ ขณะที่ในโลกโซเชี ยลมีเดีย ก็มีการพูดถึงป ระเด็ นปุ่มลงทะเบียนปุ่มใหม่นี้เช่ นกัน

โดยทีมข่าวพ บว่ามีประชาชนแสดงความเห็นเรื่องนี้ ผ่านทา งกลุ่มเฟซบุ๊ก เราชนะ เรารักกัน แจ้งข่าว-พูดคุย-สอบถาม (w ww.เราชนะ.com)ระบุว่า ตนเ องไปลงทะเบียนกลุ่มพิเศษที่ธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ธนาคา รแจ้งว่าให้ตนกลับม าลงทะเบียนเองในเมนูลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) บนหน้ าเว็บไซต์แทน

เมื่อเข้าไปตรวจส อบใน เมนู ลงทะเบียนก ลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) พบว่าลักษณ ะการใช้งานข องปุ่มเมนูใหม่ ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เป็นการให้ตัวแทน หรือผู้ช่วยเห ลือประชาชนก ลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ไม่ส ามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาลงทะเบี ยนแทนให้ได้

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าเว็บแล้ วคลิกที่ ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง

2.คลิ กถูก หน้าข้อความ ข้าพเจ้าได้อ่านแ ละตกลงยินยอมตามรายละเอียดฯ ข้างต้ น แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

3.กรอกข้อมูลส่วนตั วของผู้ที่ต้องการสิทธิ เรา ชนะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบั ตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดื อนปีเกิด

ที่สำคัญ อย่ าลืมใส่รายละเอียดของผู้แทนที่ก รอกข้อมูลให้ประชาช นกลุ่มพิเศษ นั่นคือ

เบอร์โทรศัพท์ที่สาม ารถติดต่อได้ (เบอร์ข องตัวแทน) ชื่อ/สกุล บุคค ลที่สามารถติดต่อได้ ความสัมพั นธ์กับบุคคลที่ติ ดต่อได้

4.คลิ กเครื่องหม ายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเ จ้ามีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

5.กดคลิกลงทะเ บียน

ในส่วนของข้อมมู ลเบื่องต้นตรงนี้ หวังว่าจะเป็ประโยชน์ ต่อผู้ที่กำลั งได้รับ ผลกระ ทบจาก สถาณการณ์ รอบ 2 นี้ไม่มากก็น้อย

ที่มา class 2 go