Home Uncategorized เอกสารให้พร้อม บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ปี 64

เอกสารให้พร้อม บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ปี 64

13

เอกสารให้พร้อม บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ปี 64

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ภายในปีนี้ เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลพิจารณาแทนรายครัวเรือน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ

กระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลผู้ถือบัตรคนจน โดยคาดว่าจะเริ่มหารือถึงเรื่องดังกล่าวได้

หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในช่วงเดือน มี.ค. 64 ซึ่งกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาทบทวนใหม่ด้วย เช่น เคยได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่ปัจจุบันเป็นข้าราชการแล้ว

ในกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จะถูกตัดออก เพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดหลักเกณฑ์รวมถึงเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ โดยจะดูเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลักต่างจากที่ผ่านมาที่ดูเป็นรายได้ในแต่ละคน ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะนำมาพิจารณารายได้ครอบครัวนั้นยังไม่สรุป

คาดว่าเอกสารสำหรับล งทะเบียนสมัครบัต รคนจน รอบใหมปี 64 นั้น

บัตรประช าชนตัวจริงของผู้ ลงทะเบียนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าบัญ ชีเงินฝากธน าคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัต รประชาชนผู้รับอุป การะ(ถ้ามี)

ใบมอ บอำนาจกรณี ที่ตัวเองมาไม่ได้

บัตรประช าชนของผู้รับ มอบอำนาจ

สำเนาบัตร ประ จำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

สำเนาเอก ส ารการ ลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)

ใบรับรองแ พทย์

สำเนาหน้าบั ญชีเ งินฝากธนาคารของผู้ดูแล