Home โพสต์สาระความรู้ เช็กวันกดสิทธิ ลงทะเ บี ย นเราชนะ แอปเป๋าตังก ดยืนยัน

เช็กวันกดสิทธิ ลงทะเ บี ย นเราชนะ แอปเป๋าตังก ดยืนยัน

15

เช็กวันกดสิทธิ ลงทะเ บี ย นเราชนะ แอปเป๋าตังก ดยืนยัน

หลายๆคนคงรู้สึกโช ค ดีกันไปแล้ว สำหรับการอนุมัติของมาตรการโครงการเราชนะ ที่จะแจกประชาชนที่มีสิทธิ์จำนวนประมาณ 32 ล้านคนผ่านการช่วยเหลือเดือนละ 3500 บาทเป็นเวลายาว 2 เดือน ด้วยกันรวมเป็น 7000 บาทซึ่งคาดว่า จะเริ่มช่วยเหลือได้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

โดยวิธีการใช้ คือ ใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตังค์ของทางรัฐบาล โดยกลุ่มแรก ที่จะได้รับโดยอย่างแน่นอนนั้นคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองซึ่งได้มีการเปิดเผยจากทางราชการกระทรวงการคลังและว่าประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

สามารถใช้ได้เลยแต่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าตนเองมีสิทธิ์ หรือไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้หรือไม่ที่เว็บเราชนะ ซึ่งจะเปิดให้เช็คสิทธิ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมพศ 2564

ส่วนกลุ่มอื่นนั้น หาเช็คแล้วว่า ตนเองมีสิทธิ์แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ เคยลงทะเบีย นผ่านแอพเป๋าตังได้นั้น ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เดียวกันนี้ในวันที่ 29 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์หากตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ์นั้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์จะมีข้อความเด้งขึ้นมาที่แอฟเป๋าตังค์เพื่อให้กดเข้าในโครงการเราชนะเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเองอีกครั้ง

ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินนั้นจะเป็นผู้ที่เข้าแอปเป๋าตังเงินจะเข้าอาทิตย์ละ 1,000 บาทติดต่อกัน 7 อาทิตย์ด้วยกันโดยจะเข้าครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ขณะที่เกษตรกร หากอยู่ในกลุ่ม 1 ใช่ 6 ไม่ ตามคุณสมบัติ ก็สามารถเข้าเกณฑ์รับเงินได้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ตามโครงการ คือ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด