Home Uncategorized สวดบทนี้ก่อนนอน เปิดทางสว่าง รับทรัพย์ก้อนโต

สวดบทนี้ก่อนนอน เปิดทางสว่าง รับทรัพย์ก้อนโต

การทำจิตใจ ให้สงบ หลังจากนั้น ทำการกราบ พ ร ะ (๓ ครั้ง)

โดยการกราบนั้น จะต้องระลึกถึง พ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะ ธ ร ร ม พ ร ะ ส ง ฆ์

คำบูชา พ ร ะรัตนตรัย.

อิ มิ น า สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย า มิ

คำนมัสการ พ ร ะรัตนตรัย.

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

มะ ยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ , ทุ ติ ยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ , ตะ ติ ยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยา จา มะ

คำนมัสการ พ ร ะพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าววนไป ๓ ครั้ง) ข้าพเจ้าขอน้อมรับแด่ พ ร ะผู้มี พ ร ะภาคเจ้า พ ร ะองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ไกลจากกิเ ล ส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วย พ ร ะองค์เองโดยชอบ

บทส ว ด ไตรสรณคมณ์.

พุท ธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ,

ทุ ติ ยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ,

ตะ ติ ยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พ ร ะพุทธ พ ร ะธรรม พ ร ะสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาท า น ศีล ๕.

ปา ณา ติ ปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ,อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา ทิ ย ามิ , มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, สุ ร า เ มระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ

คำขอขมา พ ร ะรัตนตรัย.

สัพ พัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส.

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ส ว า กขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุ ปะ ฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ต่อไปจะเป็นการแผ่เมตตาให้กับตนเอง และทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ตั้ง สมาธิ ให้มั่นอย่ าได้วอกแวก ทำด้วยความตั้งใจจริง ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันต าเห็น

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง.

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้มีความสุขเถิด

อะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้ไม่มีความทุกข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้ไม่มีเวร

อะ หัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภั ย ทั้ง สิ้ นเทอญฯ

คำแผ่เมตต า ให้แก่ส รรพสัตว์.

สัพ เพ สัต ตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เ กิ ด แก่ เ จ็ บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะ เวรา โหนตุ. จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพ ญาปัชฌา โหนตุ. จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะ นีฆา โหนตุ. จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ. จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภั ย ทั้ง สิ้ นนี้เทอญฯ

เมื่อสวดบทสวดมนต์ทั้งหมด จบเรียบร้อยก็ขอให้แบ่งบุญให้กับผู้อื่น น้อมรับซึ่งความสุขความเจริญ เข้ามาในชีวิตตั้งจิตตั้งสมาธิ

ก่อนออกเดินทาง ก่อนนอน ก่อนไปไหนมาไหน

เพื่อเป็นการดึงสมาธิ ให้อยู่กับที่และขอให้ผู้ที่แบ่งบุญ บทสวดนี้ให้กับผู้อื่นนั้น พบเจอแต่ความสุข ความรุ่งเรืองความสงบ หากปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น สาธุสาธุสาธุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *