Home โพสต์สาระความรู้ พระท่านว่าไว้ 9 อย่ าง อ่ า นแล้วได้บุญ ทำให้มีสติ ปราดเปรื่อง โช คลาภจะมาเยื่อน

พระท่านว่าไว้ 9 อย่ าง อ่ า นแล้วได้บุญ ทำให้มีสติ ปราดเปรื่อง โช คลาภจะมาเยื่อน

พระท่านว่าไว้ 9 อย่ าง อ่ า นแล้วได้บุญ ทำให้มีสติ ปราดเปรื่อง โช คลาภจะมาเยื่อน

ดั่งคำที่พ ระท่ า นในหลายแห่งเ ค ยบ อ กว่า ทุกทุกอย่าง เป็นไปตามที่คุณต้ อ งการ สุขกาย สบายใจ ทุกอย่ างจะราบรื่น ไม่มีแรงก ดดันใดใด วันนี้ได้ไปข อพรพระท่านจากวั ดแห่งหนึ่งในไ ต้ ห วัน พ ระอาจารย์ก็เลยให้พรมา 10 ข้อเพื่อทำให้เรามีโช คในชีวิต ดังนี้

1.สิ่งของใดๆที่สู ญเ สี ยไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปแ ย่ งคืนมา

พระอาจารย์ตรัสว่า: ที่จริงสิ่ งของที่สู ญห า ยไปนั้น เดิมทีมันก็ไม่ใช่ข อ งของคุณ ไม่จำเป็นต้องไปอาลัย ยิ่งไปกว่านั้ น ไม่จำเป็นต้องพย าย ามไขว่คว้าเอามั นกลับคืนมาหรอก

2.ถ้าหากรู้สึกชีวิตเหนื่ อย แล้วจะผ่ อ นคลายยั งไงดี

พระอาจารย์ตรัสว่า: เมื่อชีวิตเริ่มเหนื่อย ครึ่งหนึ่งของชีวิต ก็เพื่อมีชีวิต อยู่รอด อีกครึ่งหนึ่ง ก็เพื่อความปรารถนา และการเปรียบเทียบ

3.เมื่อว า นกับวันนี้ เราควรจะฉ ว ยโอกาสเวลาไว้อย่ างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: อย่ าให้อะไรที่เกิดขึ้น เมื่อวานมาส่งผ ล กระทบต่อวันนี้ของเรา

4.คุ ณค ว รป ฏิ บัติต่อตนเอง และผู้อื่นอย่ างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: ดีกับตนเองหน่อย เพราะชีวิตบนโลกนี้ สั้นนัก ดีกับคนรอบข้างหน่อย หากมีช า ติหน้าเราอาจไม่ได้พ บกันอีกแล้ว

5.คุ ณค วรจะมีมารย าทอย่างเป็นธรรมชาติ

พระอาจารย์ตรัสว่า: “การขอโ ท ษขออภัย” เป็นความจริงใจชนิดหนึ่ง “ไม่เป็นไร” คือลักษณะความประพ ฤ ติตัวหากคุณให้ความจริงใจ แต่ไม่ได้รับความประพ ฤ ติต อ บ ถ้าเช่นนั้น ก็ได้แต่บ อ กว่า ฝ่ายตรงข้ามแสดงความเขลาและความห ย าบคาย

6.อะไ รคือความสุ ข ที่สมดุลและความเ ศ ร้ า

พระอาจารย์ตรัสว่า: คนเรามีหัวใจ ด วงเดียว แต่ในหัวใจมี 2 ห้อง ห้องหนึ่งมีความสุข อาศัยอยู่ อีกห้องหนึ่งมีความเ ศ ร้ าอาศัยอยู่ อย่าหัวเราะเสียงดั งไป เพราะจะได้ไม่ไปร บก ว นห้อง ที่ความเ ศ ร้ าอาศัยอยู่

7. ทำอย่ างไรจึงจะเรียกว่าเป็น คนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์

พระอาจารย์ตรัสว่า: ขอเพี ยงแค่เท้าของคุณยังอยู่บนดิน ก็อย่ามองข้ามความดี ของตนเอง ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ก็อย่าโอ้อ ว ดความดีจนลืมตัว

8.มีคนกล่าวไว้ว่า กาลเวลาจะเป็นตัวทำให้ความรัก ลดน้อยลงคุณคิดอย่ างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: ความรักทำให้คนลืมเวลา และเวลาเอง ก็ทำให้คนลื ม ความรักได้

9.หากคนรักกันไม่สามารถอยู่ร่วมกัน ได้จะทำอย่ างไร

พระอาจารย์ตรัสว่า: หากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ เพราะชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ได้ย าวมากมายอะไร ขอให้ฉ ว ยโอกาสใช้เวลาแต่ละวัน ให้ดีคุ้ มค่าที่สุด เพราะการที่คนคนหนึ่ง จะพบคนที่รักนั้น ไม่ง่ายเลย

นี่คือคำขออ ว ย พ รของพระอาจารย์ ขอให้โช คดี ราบรื่นติ ดต่อกัน ลาภลอยมาเทมาเ รื่ อ งหัวใจก็ราบรื่น ความฝันเป็นจริง สิ่งที่คิดก็เป็นจริง ความรักราบรื่น พบรักแท้ จับมือกันจนแก่เฒ่า

ทุกอย่างกลายเป็นมงคล ร้อยพันหมื่นเ รื่ อ งจะราบรื่น ใครขอก็จะได้รับพร สมความปรารถนา ความฝันเป็นจริง ความคิดเป็นจริง มีแต่ฤกษ์งามยามดี มีความสุขและมีสุ ขภ า พดี

ขอให้เป็นไปตามพรหมลิขิต มีความชื่นช มยินดีและสันติสุข ป.ล. โ ป ร ดใช้วิจ า รณญาณในการอ่ า น

ขอคุณที่มาจาก : LIEKR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *