Home โพสต์สาระความรู้ 6 ปีนักษั ตรชะตามีเ ก ณฑ์ได้รับโชคล า ภ กิจการเจริญรุ่งเ รื องทรัพย์จะไหลเข้ามา

6 ปีนักษั ตรชะตามีเ ก ณฑ์ได้รับโชคล า ภ กิจการเจริญรุ่งเ รื องทรัพย์จะไหลเข้ามา

6 ปีนักษั ตรชะตามีเ ก ณฑ์ได้รับโชคล า ภ กิจการเจริญรุ่งเ รื องทรัพย์จะไหลเข้ามา

อันดับ.1 ปีมะเ มี ย

ในช่วง2-3ปีที่ผ่ า นม า ดูเหมือนว่าชีวิต ยังไม่ค่อย ปรับตัวดีขึ้นสักเท่าไหร่ห ยิ บ

จับอะไรไปก็จะเหมื อ นจะคว้าน้ำเห ล วทิ้งไว้ หรือแต่ภาระหนี้สิ นที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าด วงของคุณก็เริ่มเปลี่ยนไป แล้วจ นติดอันดับ 1ใน 6 ของผู้ที่ป ล ดหนี้สิ น

ในช่วงนี้ เตรี ย มพบกับข่ า วดีได้เลย การทำมาค้ าข า ยของคุณ

จากที่อยู่ในช่วงฝืดเคือง การเงิ นมาตลอด นั้นก็จะทุเลาลง อย่างได้ชั ดแน่นอนว่า

การงานของคุ ณจะประสบความไ ห ลลื่ นไ ม่ดีมากทุกอย่างเป็นไปได้สวยเลย

ต้นเดือนนี้มีเกณฑ์ ได้รับโช คการงานจะเจริญ ทรัพย์จะเข้ามาไม่ทันตั้งตัว

อันดับ.2 ปีมะโ ร ง

คนปีมะโ ร ง หลังจากเจอกับอุปสร รค ปั ญห ามานานตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งในเรื่ องการเงิน

ที่ไม่สมปรารถนาทั้งในเ รื่ อ งการงานที่เจอคนที่ประสงค์ร้ า ย

หลังผ่านพ้ นช่วงนี้ เป็นต้นไปด วงของคุ ณจะประเสริฐ กว่าผู้ใดหยิบจับอะไร

เป็นการเป็นงาน ดีเลิศประเสริฐศรี อย่างแน่นอน

ยิ่งการเงินแล้ว นั้นบ อ กเลขว่าจะได้จับเงิ นแสน ร้อยเป อร์เซ็ นต์มีเกณฑ์

ได้ถู กสลากเป็นร า งวัลก้อนใหญ่ก้อนโต สำหรับคนที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเจ้ากร รมนายเ ว รแล้วนั้น ในเร็ววันนี้ จะผ่านพ้นเค รา ะห์กร รม

ที่ประสบอยู่ในณเวลานี้อย า กให้ทำตามจ ริ งแล้ว ชีวิตต่อจากนี้ย าวไปถึงช่วงปลายปี 63

จากด วงขึ้นอย่างถึงที่สุด หากมีธุรกิ จ เป็นของตัวเองแล้วนั้น ก็จะประสบความสำเร็ จ

อันดับ.3 ปีมะเ ส็ ง

สำหรับปีมะเส็ ง ด วงของคุณ ค่อนข้างจะต กต่ำ ในช่วงเดือนที่แล้วทำอะ ไ ร

ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบความสำเ ร็ จ แต่มาถึงบัดนี้ แล้วนั้นด วงของคุณได้เปลี่ยนไปจรด

ถึงในช่วงต้นปีหน้าเรื่ อ งร้ า ยจะหมดไป ดูโช คด วงลาภดีอย่างมาก

ยิ่งความรักแล้ว ยิ่งดีใหญ่ หากผู้ใดมีคู่ครอง

ในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุข ความเจริญ อำนาจ วาสนาผ ลบุญจะช่วยประคับประคอง

ให้ครอบครัวของ คุณเจริญอย่ าลืมแ ช ร์เก็บไว้เป็นกุศลเ กิ ดผ ลได้แน่

อันดับ.4 ปีกุ น

ของนักษัตรกุ นอยู่ในเกณฑ์ ที่เข้าขั้นการปลดห นี้สิ น หาแต่ว่าควร จะต้องเหนื่อยสักหน่อย

กับเรื่ อ งปั ญ หา การทำมาค้ าข า ย แต่ก็บอกไว้เลยว่า ยังไงด วงของคุ ณ

ก็จะได้ปลดห นี้อย่างแน่นอน หากแต่คุณต้องขยัน ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การกอบโกยเงิ นใน ช่วงนี้จะทำให้คุณได้ รับท รัพย์แบบไม่ทันค าดคิด

ค าดฝันกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าด วงการเงินของคุ ณในเดื อ นนี้

จะสดใสทำอะไร ก็จะดีไปหมดทุกอย่างเลย

อันดับ.5 ปีฉ ลู

สำหรับช่วงที่ผ่านมาคุ ณเป็นทุ กข์ท น กับการหาเงินมากหามาได้เท่าไหร่

ก็หมดไปอีกทั้ง ยังต้องมาถู กใ จในเรื่ อ งของความรัก ความสัมพันธ์ แต่ไม่นาน

มันก็จะผ่านไปคุณไม่ต้องไปส น ใ จ กับสิ่ งที่ผ่านไปแล้วหรอกนะ

มันไม่มีประโย ชน์ต่อชีวิตคุ ณเลยด วงของคุณ หลังจากผ่านพ้นคนที่ทิ้งคุณไปแล้วนั้น

จะห ม ดทุ กข์ห ม ดโศ ก แบบป ลิ ดทิ้งหน้ามื อเป็นหลังมื อ

เ รื่ อ งทุกปัญห า ต่างจะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุ ญมาก หาทำตามที่บ อ กแล้วนั้น

ใครที่คิ ดจะเ ปิ ดธุรกิ จเป็นของตัวเอง หรือเ ปิ ดร้านเล็กก็ตาม จงตั้งใจทำให้ดี

แล้วผลบุ ญของความซื่ อสั ตย์ที่คุณ ได้สร้างไว้ จะประท า นพ รให้ชีวิตคุ ณ สุขสบ าย

อันดับ.6 ปีข า ล

แม้ว่าในช่วงโค วิ ดมาของ คนที่เกิ ดปีนักษัตรข า ลนั้น เป็นช่วงขาลงก็ตาม

มีร ายจ่ายมากกว่าร ายรับ และแน่นอนว่าหลายสิ่ งหลายอย่ า งเหมือนป ร ะ ทุเข้ามา

แบบหลายทางเห ลื อเกิ น แต่ก็นะมันก็จะผ่านไป ในวันนี้หละ ภาระห นี้สินของคุณจะหมดไป

ในช่วงไม่เกินปีนี้ เล็กน้อย ก็จะห ม ดไปในสิ้นเดือนหน้า

หากคุณอย า กมีรา ยได้เพิ่มมากขึ้ น ในช่วงนี้คนจะต้องล ง ทุ นมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง

ลงแรงสักหน่อยบ อ กเลยว่า เป็นเดือนของคุณจ ริ ง

ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเ ร็ จอย่างราบเรี ย บอย่ าลืมแ ช ร์เ ก็ บไว้เป็นกุศลเกิ ดผ ลได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *