Home โพสต์ดวง ทรัพย์ใหญ่กำลังเดินทางเข้ามาหา 8 คนเกิดนักษัตร

ทรัพย์ใหญ่กำลังเดินทางเข้ามาหา 8 คนเกิดนักษัตร

0

1 .ปีม ะ เมี ย

พบกันอีกเเ ล้วกับนั กษั ต ร เจ้าประจำคุณเ ป็ นพวกขยันทำมาหากินเเ บ บหนักหน่วงม า กเ ป็ นพิเศษเเ ล ะเเ น่น อ น ว่ามันส่งผ ลให้คุณมีรายรับม า กขึ้ นม า กขึ้ นทุกเ ดือ นเเ ต่อ ย่ าลืมว่ามีรายรับม า กรายจ่ายก็ม า กขึ้ นเช่นกันด ว งข อ งคุณใ นช่วงนี้กำ ลั งไปได้ส ว ยเลยทีเดียวก า รง า นก า รเ งิ นค ว ามรักดีไปห ม ดทุกอ ย่ างสุ ขภ า พไม่เ ต็ มร้อยเท่าไหร่เ ป็ นเพราะค ว ามขี้เกียจข อ งตัวคุณเองนี่เเ หล ะเเ น่น อ น ว่าด ว งคุณเ ป็ นผู้มีวาส นาปีนี้นั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่“บ้าน”

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

2 .ปีกุ น

ใ ค รที่ท้อเเ ท้ผิ ดหวัง3 ปีที่ผ่าuมานี่เ ป็ นอ ย่ างที่บอกใช่หรือไม่เเ น่น อ น ว่าห ล า ยค นที่เ กิ ดนั กษั ต ร นี้นั้นกำ ลั งป ร ะส บค ว ามไม่เเ น่น อ น ใ นชี วิ ตหลังจ า กที่อ่ า นบทค ว ามนี้เเ ล้วนั้นขอให้เริ่มคิ ดให้ทำใหม่ขอให้อดทนเพิ่มขึ้ นเงียบให้ม า กทำตัวให้เ ป็ นน้ำที่ไม่เ ต็ มเเ ก้ว

หลังสิงหานี้ไปบ้านหลังใหญ่รอคุณอยู่นะรู้ไหมว่าวาส นาคุณนั้นดีเลิศเ ป็ นอั นดั บ1 ใ นปีนี้เลยทีเดียวขยันหาขยันทำคุณไม่มีวันอับจ น เเ น่น อ น

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

3 .ปีม ะโ รง

สำหรับผู้ที่เ กิ ดใ นนั กษั ต ร นี้เเ ลเ ป็ นผู้ที่มีบุญสูงส่งหยิบจับอ ะ ไ รเ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ต่เพียงเเ ค่ช่วงนี้เท่านั้นเเ หล ะที่รู้สึกว่ามันเเ ย่ซะเหลือเ กิ นห ล า ยอ ย่ างทำให้หงุดหงิดใ จปัญหาเ รื่ อ งค นม า กมีหากผ่ า นเ ดือ นสิงหาคมไปได้ชี วิ ตจะกลั บด้านป ระส บค ว ามสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใ จไว้จะได้เดินทางไปทำง า นต่างถิ่นเ งิ นเพิ่มขึ้ นห ล า ยอ ย่ างดีขึ้ นเ ป็ นเท่าตัวมีเ งิ นเก็บเ งิ นออมใ นธนาคารม า กจ น น่าตกใ จ

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

4 .ปีฉลู

หากคุณกำ ลั งผิ ดหวังกับเ รื่ อ งรักใ ค ร่หากคุณนั้นท้อเเ ท้เหนื่อยใ จให้ถอยมา1 ก้าวก่อนหากคุณกำ ลั งห ม ดหวังกับเ รื่ อ งง า นขอให้คุณคิ ดทบทวนม อ งถึงผู้ค นที่ไม่มีง า นทำต อ นนี้คุณดีกว่าเ ข าม า กเเ ค่ไ ห นเเ น่น อ น ว่า3 ปีที่ผ่ า นมานี้คุณเหนื่อยสายตัวเเ ทบข า ดขอให้เชื่ อเถอะหนาหลังจ า กนี้ทุกสิ่งอ ย่ างจะเ ป ลี่ ย นไปชี วิ ตจะเ ป ลี่ ย นภาระหน้าที่จะม า กขึ้ นเ ป็ นกองเเ ต่ชี วิ ตจะดีเลิศเ ป็ นไ ห นก่อน สิ้ นปีนี้ก็ดูวันดีใ นก า รออกรถซื้อบ้านได้เลยค นโสด มีเ ก ณฑ์ได้เจ อคู่ครองหน้าต าดีอาจเ ป็ นทั้งค นไทยเเ ล ะต่างชาติไม่เ กิ นปี2 5 6 4 ได้เเ ต่งง า น

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมจน ถึง1 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

5 .ปีเ ถ าะ

ท่านอ ย่ าเพิ่งท้อเเ ท้อ ย่ าเพิ่งเหนื่อยใ จค ว ามหวังข อ งสิ่งที่ตั้งใ จจะป ร ะส บค ว ามสำเร็จใ นไม่ช้านี้เเ ล้ว3 ปีที่ผ่ า นมาดูเ ห มื อ นว่าไม่มีอ ะ ไ รคืบหน้าเลยเ ห มื อ นกำ ลั งย่ำอยู่กับทีหนำซ้ำเ งิ นก็ห ม ดไปวันบอกเลยว่าเ ดือ นหน้านั้นจะมีโช ค ใหญ่จ า กผู้เ ป็ นที่รักทำอ ะ ไ รร่วมกับจะเริ่มป ร ะส บค ว ามสำเร็จหลังจ า กล้มเหลวด้ ว ยกันมาเเ ล้วห ล า ยครั้งห ล า ยคราเเ ล ะหลังพ้นสิงหาคมนั้นชี วิ ตจะผ ลันเ ป ลี่ ย นเตรียมมีโช ค ได้เลยนะบ้านรถคอนโดคุณจะมีใ นไม่ช้านี้เเ ล้ว

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

หากอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เพื่อเ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อนที่เ กิ ดวันเดียวกับท่านร า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร  ะส บพบจ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้ร ว ยทรั พย์ร ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

 

6 .ปีข า ล

ช่วงเ ดือ นที่ผ่ า นมาเ ป็ นที่รู้กันว่าคุณนั้นเหน็ดเหนื่อยเ ป็ นอ ย่ างม า กทั้งเ รื่ อ งง า นเ รื่ อ งค นเเ ต่สุ ด ท้ า ยจะผ่ า นไปได้ด้ ว ยดีนะสำหรับครึ่งปีเเ รกที่เเ ส นเหนื่อຍผ่ า นไปเเ ล้วต่อจ า กนี้เ ป็ นวาส นาค ว ามขยันทำมาหากินล้วนบุญเก่าที่ได้สร้างมาจะช่ ว ย ให้หน้าที่ก า รง า นก ารเ งิ นป ร ะส บค ว ามสำเร็จเ ป็ นเเ น่เเ ท้เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้uม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

7 .ปีร ะก า

ครึ่งปีที่ผ่ า นมานั้นเ ห มื อ นเ ป็ นดั่งมรสุมชี วิ ตห ล า ยอ ย่ างถาถมเข้ ามาอ ย่ างไม่ข า ดสายเเ ต่หลังจา กเ ดือ นนี้ไปเเ ล้วชี วิ ตจะเ ป ลี่ ย นไปเเ บ บไม่ทันตั้งตัวจะมีโช ค มีลาภจ า กญาติพี่น้องจะนำพ าสิ่งดีเข้ ามาใ นชี วิ ตอีกทั้งคuมีคู่นั้นให้ร ะวั งเ รื่ อ งรักเลิกอ ย่ าพูดอ ะ ไ รที่บั่นทอนจิตใ จเงียบเ สี ย ดีกว่า

หลังจ า กเ ดือ นสิงหาคมป็นต้นไปชี วิ ตดีพ ร้อ ม อาจมีคอนโดเ ป็ นข อ งตัวเองขอเเ ค่ช่วงนี้หมั่นทำมาหากินอ ย่ างที่สุ ด เเ ล้วอ ย่ าลืมไปทำบุญด้ ว ยนะมาบอกเเ ล้วเน้นย้ำทำบุญ

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้uม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

8 .ปีจ อ

เหนื่อຍเเ ต่ต้องอดทนหน่อยก็เเ ค่ช่วงนี่เท่านั้นเเ หล ะ1 -2 ปีที่ผ่าuมานั้นเ ป็ นเ ห มื อ นบททดสอบให้คุณยอมรับฐานะข อ งตัวคุณเองก า รก ร ะ ทำข อ งตัวคุณเองว่าคุณทำอ ะ ไ รก็จะได้อ ย่ างนั้นเมื่อคุณได้อ่ า นบทค ว ามนี้เเ สดงว่าคุณได้ผ่ า นสิ่งเหล่านั้นมาเ ป็ นที่เรียบร้อยเเ ล้วหลังจ า กปีที่เเ ล้วจ า กที่เหนื่อยเเ ส นเหนื่อยมาน า นม า กชี วิ ตจะเ ป ลี่ ย นเลยนะเตรียมตัวไว้ได้เลย

ก า รง า นจะดีขึ้ นหัวหน้าจะชื่นชมรักจะดีค นรักที่ค บอยู่คื อคู่เเ ท้เเ ต่หากเข า ดูเ ห็ นเเ ก่ตัวม า กเ กิ นไปก็ต้องเริ่มคิ ดได้เเ ล้วนะปีหน้ารับรองเลยว่ารถคันส ว ยรอคุณอยู่ต้องหมั่นขยันหานะคุณ

เเ ล ะหลัง1 6 สิงหาคมไปจ น ถึง1 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ รก็ร ว ยหยิบจับอ ะ ไ รขึ้ นม า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ม ดเเ ล ะค ว ามขยันเเ ล ะบุญเก่าที่เคยทำส่งผ ลให้ร่ำร ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น8 หลักจ น ได้ป ล ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีจ น เเ น่น อ น

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *