Home โพสต์สาระความรู้ ได้เฮ ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้ 1 กลุ่มล่าสุด บวกมอบงบให้โรงพย าบาล

ได้เฮ ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้ 1 กลุ่มล่าสุด บวกมอบงบให้โรงพย าบาล

0

ได้เฮ ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้ 1 กลุ่มล่าสุด บวกมอบงบให้โรงพย าบาล

อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่า ต อ บแทน 500 บาทให้ อสม และ ม อ บงบ ให้ โรงพย าบาลส่งเสริมสุข ภ า พประจำตำบล

เพิ่มเงินให้ อสม. 500บาท ให้งบ 2 แสน / 1 รพ. สต.

จากที่นายอนุทินเผยว่า มีงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่ทางรัฐจะใช้ในการ บ ริห าร 2 โครงการนี้

โดยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชา ช น ใ ห้มากที่สุด โครงการเพิ่มค่าตอบ แ ท นให้ อสม.

จาก ปกติ อสม. จะได้รับเงินเดือนที่ 1,000 บาท พร้อมปรั บ ขึ้น อี ก 500 บาท เป็น 1,500 บาท/เดือนให้ ตั้งแต่ มีนาคม 2563 – กันย ายน 2564 (คาดจะทบให้ในเ ดือ น มีนาคม-พฤษภาคม 2563)

โครงการเพิ่มศักยภาพให้ รพ. สต. อัดงบให้ 200,000 บาท / รพ. สต. เพื่อให้ไปซื้อเครื่ อ ง มือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพราะ จ ะ ต้ องทำงานร่วมกับ อสม. ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่

 

อสม. คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้าน ก่อตั้งเมื่อ 2520 ถูกคัดเลือกจากคนใน ห มู่ บ้ าน ปี2520-2552 

ไม่ได้รับเงินตอบแทน อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายค่าตอบแท น 600 บาท/เดือน นายกประยุทธ์ เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน

การได้ค่าตอบแทนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รั บ ก า ร ร้ อ ง จ า ก อสม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *