Home โพสต์สาระความรู้ เคลียร์ชัด 20 ข้อสงสัยในการรับเงิน ที่ช่วยเหลือเกษตรกร

เคลียร์ชัด 20 ข้อสงสัยในการรับเงิน ที่ช่วยเหลือเกษตรกร

ณ ตอนนี้มีหลายโครงการมากมาย ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 5 พันบาทสำหรับวันนี้ได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อสงสัย จากประชาชน ทั้งหมด 20 ข้อในการอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระท บ จากการแพร่ co vid-19 ดังนี้

1 ในกรณีมีการอุทธรณ์จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

กระบวนการทำงานของระบบอุทธณ์เงินเยียวยา

2 แผนการดําเนินการช่วยเหลือ เกษตรกรจะเป็นอย่างไร

=รวบรวม รายชื่อเกษตรกร ที่เข้าเกณฑ์รอบแรกตัดยอด ณ 30 เมษา 2563 รอบสอง วันที่ 1 ถึง15 พฤษภาคม 2563 ครับโดยคาดการณ์ว่า..หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ ได้รับการช่วยเหลือ แล้วรอบแรกจะได้รับ 5000 บาทก่อนตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 รอบสองจะได้รับ 5000 บาทภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2563

3 มีความประสงค์ ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ในกรณีที่ผ่านการพิจารณา

=ให้ติดต่อไปที่ ธกส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 02-5550555

4 สถานที่สําหรับไปขออุทธรณ์

=ที่เกษตรอําเภอประมงจังหวัด อําเภอปศุสัตว์จังหวัด อําเภอหม่อนไหม ภูมิภาคสํานักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาคย า สู บ การยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

5 การจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล

=เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

6 ถ้าไม่มีบัญชี ธกส แล้วจะดําเนินการอย่างไร

6 1 ตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร

6 2 ให้ติดต่อไปที่ ธกส สาขาที่สะดวก หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-5550555

7 บุตรหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนี้หรือไม่

=ได้หากบุตรหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ

8 เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตอนรับเงินหรือว่าเงินจะเข้า บัญชีธนาคารของเกษตรกร โดยอัตโนมัติ

=หากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร ของธกสแล้ว และได้รับสิทธิ์การช่ววยเหลือเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆเพิ่มเติม ซึ่งเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้น โดยอัตโนมัติ อาจต้องถาม ธกส เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นสมาชิกธกส มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิจะได้หรือไม่

9 กรณีเกษตรกร ที่ต้องสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดําเนินการอย่างไร

=สามารถทําได้โดย ทําหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกช่องทางได้แก่การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้กําลังพัฒนาเว็บไซต์อยู่

10 ขอสอบถามกรณี ผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินช่วยเหลือมั้ย

ตอบได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย หรือ สกย. โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่

11 ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร บุตรมีอาชีพเสริมคือรับนวด และได้รับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

=จะได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์ช่วยเหลือแก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ กับหน่วยงานที่กําหนดไว้

12 กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรด้านพืช และบุตรชายเลี้ยงโค 5ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์ช่วยเหลือหรือไม่

=ในกรณีนี้ ทั้งพ่อ และบุตรชายจะได้สิทธิ์ช่วยเหลือ ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

13 เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร รอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไรและจะได้เมื่อไร

จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือต้องเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กําหนด ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

14 เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้

=เกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ ตามเงือนไข ที่กําหนดเช่นเดิม

15 หัวหน้าครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทํางานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

=หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการ ไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

16 กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงิน ในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

=ในกรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินช่วยเหลือ หากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

17 กรณีกลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือ หรือไม่ เพราะ กลุ่มแรกที่มีทะเบียนเกษตรกรและมีการ update แล้ว ปี 62 ปี 63 ไม่มีเอกสารสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ

=ให้ไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

18 โดนตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร สมาชิกที่ช่วยทําเกษตร แต่พอมาเช็คสิทธิ ช่วยเหลือเกษตร แล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทําอย่างไร

=ให้อุทธรณ์ ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้

19 สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

จะสิ้นสุดเมื่อ เ สี ยชีวิต เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ได้แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60

20 การแจ้ งข้อมูลเ ท็ จ มีความผิ ด หรือไม่ตอบการแจ้งข้อมูลเ ท็ จ ในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความ ผิ ดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อาจต้องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Andmumkhao

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *