Home โพสต์สาระความรู้ เปิดร้องเรียนเพิ่มได้ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน ช่องทางร้องทุกข์เงินเยีย วย าทั่วประเทศ

เปิดร้องเรียนเพิ่มได้ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน ช่องทางร้องทุกข์เงินเยีย วย าทั่วประเทศ

4

เปิดร้องเรียนเพิ่มได้ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน ช่องทางร้องทุกข์เงินเยีย วย าทั่วประเทศ

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่ ทุ ก คนสนใจ และยังไม่เสร็ จ สิ้ นเ สี ยทีสำหรับ ขอรับเงินเยียวย า 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 

เนื่องจากว่าได้รับผลกระท บ จ าก C o v i d 1 9 ซึ่งได้ปิดการลงทะเ บี ย นไปแล้ว แต่ผู้ที่ตกค้า ง อ ยู่ก็ยังมีเป็นจำนวน ม า ก 

ซึ่งทางด้านของรัฐบาลได้เปิ ด ใ ห้เข้าร้องเรียนได้หลายส ถ า นที่ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น

ล่าสุดทางด้านของ เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความ ในการเปิดช่อง ท า งร้ อ งทุ กข์ มาตรการเราไม่ทิ้งกันเ พิ่ ม เติม โดยสามารถร้องเรียนไ ด้ ใ น ทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไทยคู่ฟ้า ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ผวจ.ทุกจังหวัด แจ้งศูนย์ดำรงธรร มจังหวัด และศูนย์ดำรง ธ รรมอำเภอ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุก ข์ เกี่ยวกับมาตรการเยียวย า 5,000 บาท 

ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ภายหลังกระท ร วงการคลังเปิดให้ประช า ชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้ อ งทุ กข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 29 พ.ค. 63

 

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดว ก เ ดินทางไปยังสาขาของธนาคาร สามารถยื่นเรื่องร้อ ง เรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรร ม อำ เภอ 

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พ.ค. 63 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำ นั กง านคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษา จำแนกประเด็นปัญ ห า ต่ าง ๆ 

แล้วรวบรวมนำส่งกระทร ว งการคลังเป็นรา ย สัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่ ว ย เหลือต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *