Home โพสต์ข้อคิด ร่ ว มบุ ญกว่า 100 คัน ผ้าป่าร ถสิบล้ อ ขนหินดิ นทร า ยถวายวัด ช่วยเหลือวัดห ลั งไฟไหม้เ สี ยหาย

ร่ ว มบุ ญกว่า 100 คัน ผ้าป่าร ถสิบล้ อ ขนหินดิ นทร า ยถวายวัด ช่วยเหลือวัดห ลั งไฟไหม้เ สี ยหาย

0

ร่ ว มบุญกว่า 100 คัน ผ้าป่ารถสิบล้อ ขนหินดินทรายถวายวัด ช่วยเหลือวัดหลังไฟไหม้เ สี ยหาย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีรายงานว่า ภายหลังจากที่วัดแสวงหา โดนไฟไห ม้ เ สี ยหาย ทีมงานจักรกลหนั ก

ใ น พื้นที่ จ.อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท จัดผ้าป่ารถบรรทุก สิ บ ล้อ หิน ดินทราย กว่า 100 คัน

ปูนซีเมนต์ 50 ถุง ซุปเปอร์บล็อก (อิฐบล็อก) ประมาณ 500 ก้อน พร้อมเงินสดหลายแสน บา ท มาถวายวัดแสวงหา

เพื่อซ่ อ ม แซ มวัดแสวงหา ที่ได้รับความเ สี ยหายจากเหตุกา ร ณ์ ไ ฟ ไ หม้ดังกล่าว

โดยทางพร ะ สงฆ์วัดแสวงหา ได้เจริญน้ำพ ร ะ พุ ทธมนต์ บริเวณหน้าซุ้มป ร ะ ตูวัด เพื่อเสริมความเป็นสิริ ม งคล พร้อมแจกวัตถุมงคลในผู้ที่มาร่ว ม ทำ บุ ญ ในวันนี้

 

นายกันตพงษ์ อินทวิรัตน์ อายุ 27 ปี สมาชิกทีมงานจั ก รกลหนัก เปิดเผยว่า สมาชิกทีมงานจักรกลหนักพร้อมร ถ สิ บ ล้อกว่า 100 คัน

จัดให้มีผ้าป่าหินดิ น ทราย เพื่อนำหิน ดิน ทราย หลายร้ อ ยตัน ปูนซีเมนต์ ประมาณ 50 ถุง ซุปเปอร์บล็อก (อิฐบล็อก) ประมาณ 500 ก้อน พร้อมเงินสด ห ล ายแสนบาท

ซึ่งของที่นำมาทั้งหมดได้ม า จ ากน้ำพักน้ำแรงของแต่ละคน จากการประ ก อ บอาชีพ ร่วมสมทบทุนหาซื้อ และนำมาบริจาคให้กับทางวัด แ สวงหา

เพื่อนำวัสดุเหล่านี้ มาสร้างกุฎิ พ ร ะ แล ะ ซ่ อ ม แ ซมในส่วนต่างๆ ที่ได้รับคว า ม เ สียหายจากเหตุก า ร ณ์ไ ฟไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *