Home โพสต์สาระความรู้ ศึกษาธิการ เตรี ย มออกมาตรการช่ ว ยเหลือคนต กงาน เปิดรับผู้ช่ว ยครู 10000 อั ต ร า

ศึกษาธิการ เตรี ย มออกมาตรการช่ ว ยเหลือคนต กงาน เปิดรับผู้ช่ว ยครู 10000 อั ต ร า

1

ศึกษาธิการ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือคนตกงาน เปิดรับผู้ช่วยครู 10000 อัตรา

จากสถานการณ์การแพ ร่ กร ะจ า ยของ C O V I D ส่งผลกระทบต่อประชาชนหล า ย คน ทั้งถูกเลิกจ้าง ต กงานกันระนาว 

ซึ่งทาง ศธ. เตรียมทุ่มเงิน 540 ล้าน เล็งจ้าง ผู้ช่วยครู 10000 อัตรา ช่วยคนต ก ง า นช่วง C O V I D

 

ล่าสุดวันที่ 19 พ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ศธ. เปิดเผยหลังประชุมคณะ รั ฐ ม น ตรี ครม. ว่า 

ที่ประชุมรับทราบ ต า มที่ ศธ. กระทรงม ห า ดไทย และกระทรวงเกษตรแล ะ ส ห กรณ์ หารือเรื่องนมโรงเ รี ย นร่วมกัน เพื่อแจกนมนักเรียน ใ น ช่ วงวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน

เนื่องจากขณะนี้ นักเรียนไม่ได้รับน ม โ ร งเรียน เพราะมีการเลื่อน เ ปิ ด เทอมไป ทั้ง 3 กระทรวงได้หารือ ร่ ว ม กัน 

และมีข้อสรุปว่า จะแจกนมโรงเรียนให้นักเรี ย น ทุกคนได้รับปกติ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ไปบริ ห า รจัดการแจกนมโรงเ รี ย นต่อไป

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ ประชุมหารือเรื่องการใช้งบป ร ะ ม าณของแต่ละกระทรวงมาช่ ว ย เ หลือผู้ไม่มีงานทำ 

จากสถานการณ์แพร่ก า ร แพ ร่ ก ร ะจายของ C O V I D โดยการจ้างงานนั้น จะต้องตรงกับความต้ อ ง ก ารของแต่ละกระทรว ง ด้วย 

ในส่วนของ ศธ.มีความต้องการบุ ค ล ากรในส่วนของปฐมวัย ที่สัดส่วนการดู แ ล ร ะหว่างครูกับนักเรียนจ ะ ต้ อ ง ปรับ 

หากให้ปฐมวัยเ รี ย นที่โรงเรียน จากการคำนวณค ร่ า วๆ จากเดิมที่มีอัตรานักเรี ย น ต่อครู อยู่ที่ 20 ต่อ 1 อาจจะเหลือ 7 ต่อ 1 เป็นต้น

 

ดังนั้น ศธ. ต้องศึกษาหาท า ง ที่เหมาะสมเพื่อหาบุคลากรเป็นผู้ ช่ ว ยครู เพราะต้องการให้คนมี ง า นทำ โดยอาจจะกลับไปดูคนที่ ส อ บ ผ่ านครูผู้ช่วย

ในส่วนของปฐ ม วั ยที่ได้ขึ้นบัญชีแต่ไม่สามารถ บ ร รจุได้เพราะเป็นการข้ามจังหวัด โดยศธ.จะเสนอให้บุคคเหล่านี้พิจา ร ณ า ว่าหากมีการจ้างงานข้า ม จั ง หวัด 

อย ากจะมาทำงานหรือไม่ แต่จะเป็นการทำง า นชั่ วคราว โดยมีงบประมา ณ ร องรับ จำนวน 540 ล้านบาท จะได้รับค่าจ้างเ ดื อ นละ 9000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เบื้องต้น ศธ.วางแผนจะจ้าง 10000 อัตรา

ทั้งนี้จะต้องเฉลี่ ย แ ละสำรวจความต้องการ ของบุคลากรในสังกัดสำนัก ง า น คณะกร ร มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

สำนักงานคณะกร ร มการการอาชีว ศึ ก ษา สอศ. และสำนักงานคณะกร ร ม การส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. ก่อน ถึงจะวา ง แ ผ น จ้ างงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *