Home โพสต์สาระความรู้ ค นที่ไ ด้รั บ SMS ธนาคารออมสินเ ร่ งให้ติดต่อธนาคารด่ ว น เพื่อรักษาสิ ท ธิ์

ค นที่ไ ด้รั บ SMS ธนาคารออมสินเ ร่ งให้ติดต่อธนาคารด่ ว น เพื่อรักษาสิ ท ธิ์

0

คนที่ได้รับ SMS ธนาคารออมสินเร่งติดต่อธนาคารด่วน เพื่อรักษาสิทธิ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน เผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้บริการสินเชื่ อ เ พื่ อเป็นค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจ า ก C O V I D 19 2 ประเภทคือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ราย ล ะ ไม่เกิน 10,000 บาท 

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่ วค ราวในการดำรงชีวิตแก่ประช า ช นที่ได้รับผลกระทบ วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 

และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่ วคราวในการดำรง ชีวิต แ ก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำ 

วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท โดยให้ลงทะเบี ย น ผ่ า นเว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th นั้น

ปรากฏว่าล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบี ย น ขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย 

แบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชี พ อิ ส ระ 1.77 ล้านราย และ สินเชื่อผู้มีร า ย ได้ประจำ 627,000 ราย

ทั้งนี้ธนาคารออมสิ น ไ ด้ทยอยส่งข้อความ (SMS) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาข า แ ล้วกว่า 1.33 ล้านราย 

โดย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมา ติ ด ต่ อธนาคารและได้รับอนุมัติแล้ว 130,000 ราย 

อยู่ระหว่างรอผล ก า ร อนุมัติ 160,000 ราย ขณะที่อีกกว่า 300,000 ราย ยังไม่ได้ติดต่อแส ด ง ต น 

และยื่นเอกส า รตามที่ธน า ค า รได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมาย คิดเป็น 23% ของจำ น ว นผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 ราย

 

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอ บ พ บ ว่าผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอ ก ส า รและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ ธ น า คารฯ ได้แจ้ง SMS ไป 

มีหลายสาเหตุ อาทิ ระหว่างเตรียมเอ ก ส าร ลูกค้าไม่สะดวกในวัน เวลาที่แจ้งนัดหมาย บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุ ค ค ล อื่น (ผู้อื่นลงทะเบียนให้) 

อาจไม่เห็นข้อความ ที่ แ จ้ งนัดหมาย มีความเข้าใจคลาดเ ค ลื่ อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้จึงยกเ ลิ ก ไม่ขอกู้ เป็นต้น

จึงขอให้ผู้ลงทะเบีย น ช่ ว งระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2563 ตรวจสอบข้อค ว า มในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อคว า ม ห รือไม่ 

หากได้รับขอให้รีบเตรียมเ อ ก ส ารและเดินทางไปติดต่อ ส า ข าที่นัดหมาย

นอกจากนี้รวมถึงผู้ที่ได้รับข้ อ ค วาม SMS แจ้งนัดหมาย ขอให้รีบติดต่อธนาคาร อ อ มสินโดยด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์การ ข อ ใ ช้บริการสินเชื่อ 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่ อ เ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไ ว รั ส โ ค โ ร น า (C O V I D-19) ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิส ร ะ 

นอกภาคการเกษตรเท่านั้น หากต้องการข้อมูล เ พิ่ มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออ ม สิน โทร.1115 

หรือตามสื่อประชาสัมพั น ธ์ ข อ งธนาคาร ได้แก่ Website:www.gsb.or.th,Facebook และ Official Line:GSB Society

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *