Home โพสต์สาระความรู้ คนผ่านเกณฑ์รับเงิน 15 ล้านคนแล้ ว คลังพร้อมโอนเงินเพิ่มอีกจนครบ

คนผ่านเกณฑ์รับเงิน 15 ล้านคนแล้ ว คลังพร้อมโอนเงินเพิ่มอีกจนครบ

0

คนผ่านเกณฑ์รับเงิน 15 ล้านคน คลังพร้อมโอนเงินเพิ่มอีกจนครบ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงา น เ ศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า คลังได้ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนโคร ง ก า รเราไม่ทิ้งกัน

เสร็จสิ้นไปแล้ว 95 ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเ ห ลื อ 5000 บาท ประมาณ 15 ล้านคน และหลังจากนี้

จะเร่งตรวจสอบกลุ่มเก็บ ต ก เพิ่มเติม ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิที่ ใ ห้ ข้ อมูลที่อยู่ไม่ตรง และกลุ่มที่ลงทะเ บี ย นไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน

 

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชี ไ ม่ ต รงกัน คลังจะโอนเงินให้ผู้แก้ไขข้อมูลเ รี ย บร้อยได้ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ อีก 5.9 แสนราย

รวมถึงกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษต ร ที่ ได้รับคืนสิทธิกลับมาตรวจ ส อบใหม่ 4.7 แสนคน จะมีการทยอยโอนเงินให้กับผู้ผ่า น เ กณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 นี้ด้วย

 

มีรายงานข่าวภาพการเปิดรับร้อง เ รี ยนเงิน 5000 บาท โครงการเร า ไ ม่ทิ้งกัน ที่สาขาธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเ ก ษ ตร และธนาคารกรุงไทย

ซึ่งเริ่มเปิดวันแรก 18 พฤษภาคม 63 ยังมีประชาชนเดินทางไปร้องเรี ย นสอบถามปัญหาอย่างต่อเ นื่ อ งแต่ภาพรวมก็เป็นไปด้วยควา ม เ รี ย บร้อยดี

เช่น ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ รวมถึงธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ที่มีการจัดพื้นที่รับร้องเรียน

แยก อ อ กมาจากพื้นที่ให้บริการลู ก ค้ า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ค ว ามแออัดลดปัญหาจากการติด c o v i d1 9

ทั้งนี้ปัญหาที่พบมากสุด ยังเป็นการลงทะเบียนไม่สำเร็จ เ พ ร าะฐานข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประช า ช น รองลงมาเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างตรวจ ส อ บ ข้ อมูล

และกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วย เ ห ลือ 5000 บาท รวมถึงบา ง ส่ ว นก็เดินทางมาให้เจ้าหน้าช่วยผูกบัญ ชี พ ร้ อ มเ พย์กับเลขบัตรประชาชนให้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *