Home โพสต์ข้อคิด คุ ณแ ม่ซึ้ งในน้ำใจ “จิมมี่ ชวาลา” ก้มกร า บขอบคุณ หลังออกค่าใช้จ่า ยทั้งหมด ช่วยชีวิตลูกส า ววัย 10 ขวบ

คุ ณแ ม่ซึ้ งในน้ำใจ “จิมมี่ ชวาลา” ก้มกร า บขอบคุณ หลังออกค่าใช้จ่า ยทั้งหมด ช่วยชีวิตลูกส า ววัย 10 ขวบ

0

คุณแม่ซึ้งในน้ำใจ “จิมมี่ ชวาลา” ก้มกราบขอบคุณ หลังออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ช่วยชีวิตลูกสาววัย 10 ขวบ

กลายเป็นเรื่องร า ว ที่น่าประทับใจ หลังมีคุณแม่รายห นึ่ ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอค ว า ม ช่วยเหลือ เนื่องจากลูกสาววัย 10 ขวบ

ล้ ม ป่ ว ยต้องเข้ารับการผ่ า ตั ด ทั้งยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ า ย ในขณะที่ให้ลูกรักษาตัวอยู่ที่โร ง พ ย าบาลเป็นจำนวนมหาศาล

 

ด้วยธารน้ำใจของคนไท ย ห ลายคน ที่บริจาคทั้งทรัพย์สิน แ ล ะสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ทำให้คุณแม่คน ดั ง ก ล่ าว

มีกำลังใจที่จะสู้ต่อ ไ ป เ พื่อลูก อีกทั้งล่าสุด “จิมมี่ ชวาลา” มหาเศรษฐีผู้ ใ จ บุ ญจากเมืองนครศรีธรรมราช 

ยังได้เดินทางมาเยี่ ย ม คุณแม่และลูกสาวรายดังกล่า ว ที่ ชื่อว่า “น้องเพชร” พร้อมทั้งให้ กำลั ง ใจ และดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

 

คุณแม่ของน้องเพชร ไ ด้ โ พสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า “ขอขอบพ ร ะคุณปาป๊าจิมมี่ ชวาลา เทวดาเดินดิน เศรษฐีใจบุญแห่งเมืองนคร 

เดินทางมาเยี่ยมน้องเ พ ชรถึ ง ห้องพักด้วยตนเอง รู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่ง ปาป๊าสละเวลาอั น มี ค่ ายิ่งมาเยี่ยมครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ 

ท่านได้นำตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่อยู่บนหัว เ ตี ยงท่านมานานนับสิบปีเป็นตั ว ที่ ท่ านรักมาก แต่ท่านก็นำมาให้น้องเพชร เปรียบเสมือนกำลังใจ อี ก หนึ่ งด ว งที่จะอยู่เคียงข้างน้อง 

น้องกลัวเข็มเวลาฉีดย า ปาป๊าก็เปิดแ ผ ลรอยช้ำที่ แ ข น ที่ขาของปาป๊าให้น้องดู ปาป๊าบอกลูกต้ อ ง สู้นะ น้องยิ้มพยักหน้ารั บ คำปาป๊า (ปาป๊าคือขวัญใจไอดอล ข อ ง น้องมานานมาก)

ถามถึงอาการของน้อง พร้อมทั้งกดโทรศั พท์ เปิดลำโพงโทรหาท่านน า ย แ พทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพ ย า บ าลมหาราช 

ถามถึงเรื่องขอความช่วยเหลื อ เ กี่ ยวกับห้องพักที่ปาป๊าจิมมี่เค ย บ ริจาคไว้ ว่าจะให้น้องใช้ได้ไหม เพราะช่วยลดภาระ 

แ ล ะช่วยน้องลดความ เ สี่ ย งจากการติดเชื้ อ ใ นการเดินทางไปมา ท่าน ผอ.ตอบรับด้ ว ย ความยินดี

ทางครอบครัวของน้องเพชร ขอแสดงความขอบคุณท่ า น นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพย าบาลมหาราช มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

ที่ให้ความอนุเคร า ะห์ให้น้องได้อยู่ห้องพิเศษวีไอพี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อจากนั้น ปาป๊าได้พาเรา ไ ป ดู ห้ อ งของปาป๊า

ที่ปาป๊ามานอนพักรักษาตัว เป็นห้องที่มีเฟอร์นิ เ จ อร์ครบครันแถมมีเก้า อี้ น ว ดไฟฟ้าด้วย 

ระหว่างทางเดินก็มีคนเข้ามาข อ ถ่ า ยภาพคู่กับปาป๊า ถึงปาป๊าจะเหนื่อ ย ม า กแค่ไหนแต่ปาป๊าก็ไม่ป ฏิ เ ส ธ คนที่เข้ามา 

 

ปาป๊ายกมือไหว้ทุกคน ด้วยความอ่อนน้อม ช่างเป็นแบบอย่างที่น่าย ก ย่ อ ง มาก สุดท้ายนี้จ๋าขอกราบขอบพร ะ คุ ณ ปาป๊าจิมมี่และทุกๆ ท่านมากค่ะ 

ที่เมตตาเอ็นดูน้องเพช ร ลู ก สาวคนเดียวของจ๋า ขอให้กุศลบุญที่ทุกท่านทำม า ใ น วัน นี้ ส่งผลให้ทุกท่านเจอแต่ควา ม สุ ข ค วามเจริญด้วยเถิด”

ตอนนี้ปาป๊าจิมมี่มาอุปถัมภ์ค่าห้อง พั ก ต่ อแล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเ ค รี ยดของแม่จ๋าลงมากเป็นบุญของน้องเพชรจ ริ งๆ 

และขอบคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยเ ห ลื อ ในความโชคร้า ย ก็ ยัง มีความโชคดีแฝงอยู่ขอบคุณมากๆ นะคะ ชีวิตจริ ง ยิ่ ง ก ว่าละคร คนไทยใจบุญ ไ ม่ ทิ้ งกัน จ๋าเชื่อแล้ว”

นอกจากนี้เธอยังเล่าอีกว่า เนื่องจากมาตร ก า รล็อกดาวน์ ธุรกิจก็ต้องหยุ ดช ะงั ก แต่ภาระหนี้สินยังมีเห มื อ นเดิม แต่แล้วก็ได้มีแสงส ว่ า งส่องมา 

นำทางให้มาได้มาเข้ า พ บนักบุญใจดี คุณจิมมี่ ชวาลา ที่ท่านช่วยชี้ แ น ะ ชี้นำทางสว่างให้ โทรหาท่าน ผอ. รพ. ฝากฝังให้ท่ า น ช่ ว ย ดูแล

“หนูลงนั่งบนพื้นไปไหว้ปะป๊า ไม่คิดว่าเทวด า เ ดิ นดิน ปะป๊าจิมมี่ ชวาลา มหาเศรษฐีเมือ งน ค รผู้มีแต่ให้จะลงมารับไหว้หนู แ บ บ นี้ ตื้นตันใจมาก”

อย่างไรก็ตาม แม่น้องเพชรยังได้อัพเ ด ต เพิ่มเติมว่า “น้องเพชรผ่านการฉ า ยแส ง ไปด้วย ดีคะวันนี้ นางไม่ต้องโดนฉีด ย า วัน น นี้ 

อารมณ์ดีเลย มีการแซ ว พี่ แม่บ้านด้วย เรียกเสี ย งหัวเราะกันอีกแล้ว ขอบคุณมากนะคะสำห รั บ ทุ กกำลังใจ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *